Kredyty

KREDYT HIPOTECZNY (MIESZKANIOWY)

 • zakup domu, miesz­ka­nia, dział­ki, budo­wa domu
 • remont, wykoń­cze­nie i wypo­sa­że­nie nie­ru­cho­mo­ści

MIESZKANIE DLA MŁODYCH (MDM)

 • zakup miesz­ka­nia w budyn­ku wie­lo­ro­dzin­nym lub domu jed­no­ro­dzin­ne­go
 • dopła­ta rzą­do­wa do 30%
 • dla mał­żeństw i sin­gli

KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATĄ NFO­ŚiGW

 • pro­gram Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej
 • dopła­ta do 50 tys. brut­to
 • dota­cja reali­zo­wa­na w ramach czę­ścio­wej spła­ty kapi­ta­łu kre­dy­tu ban­ko­we­go
 • prze­zna­czo­ny na finan­so­wa­nie nie­ru­cho­mo­ści ener­go­osz­częd­nych, miesz­kań oraz domów

POŻYCZKA HIPOTECZNA

 • dowol­ny cel kon­sump­cyj­ny
 • finan­so­wa­nie zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści
 • zało­że­nie wła­sne­go biz­ne­su
 • wydat­ki wyma­ga­ją­ce znacz­ne­go kapi­ta­łu

KREDYT GOTÓWKOWY

 • dowol­ny cel kon­sump­cyj­ny
 • kre­dyt bez zabez­pie­cze­nia np na: zakup samo­cho­du, remont miesz­ka­nia, nie­prze­wi­dzia­ne więk­sze wydat­ki
 • refi­nan­so­wa­nie zaku­pu domu lub miesz­ka­nia
 • refi­nan­so­wa­nie kre­dy­tu na budo­wę
 • zamia­na kre­dy­tu zacią­gnię­te­go w innym ban­ku na tań­szy

KREDYT KONSOLIDACYJNY

 • połą­cze­nie kil­ku kre­dy­tów w jeden o niż­szej racie
 • spła­ta innych zobo­wią­zań kre­dy­to­wych
 • spła­ta debe­tu na kon­cie lub kar­cie kre­dy­to­wej

KREDYT FIRMOWY

 • kre­dyt na dzia­łal­ność bie­żą­cą
 • kre­dyt na dzia­łal­ność inwe­sty­cyj­ną
 • kre­dyt gotów­ko­wy
 • kre­dyt dla rol­ni­ków
 • kre­dyt dla dewe­lo­pe­ra
 • leasing
 • kre­dyt dla pro­fe­sjo­na­li­stów
 • kon­so­li­da­cje kre­dy­to­we
 • refi­nan­so­wa­nie zobo­wią­zań fir­mo­wych