Kontakt

Pra­cuję na tere­nie całej Pol­ski z wyszcze­gól­nie­niem miast woje­wódz­twa mazo­wiec­kiego takich jak: War­szawa, Mińsk Mazo­wiecki, Prusz­ków, Pia­stów, Pia­secz­no, Łomian­ki, Kon­stan­cin-Jezior­na, Mag­da­len­ka, Józe­fów, Otwock, Zie­lon­ka, Ząb­ki, Mar­ki, Sule­jó­wek, Jabłon­na, Legio­no­wo, Sie­dl­ce, Łódź oraz oko­lice

Głów­ny obszar dzia­łal­no­ści:

Oddział War­sza­wa