Podatek PCC od ustanowienia hipoteki

Jeśli kupi­łeś nie­ru­cho­mość i posił­ko­wa­łeś się finan­so­wa­niem tego zaku­pu kre­dy­tem, zobo­wią­za­łeś się wobec ban­ku, że usta­no­wisz na jego rzecz hipo­te­kę. W związ­ku z tym zło­ży­łeś wnio­sek o usta­no­wie­nie hipo­te­ki i zapła­ci­łeś za to. Nie zapo­mnia­łeś o tym na pew­no bo pod­wyż­sze­nie raty z powo­du ubez­pie­cze­nia pomo­sto­we­go po pro­stu boli. Ale czy pamię­ta­łeś o tym, że powi­nie­neś jesz­cze za to zapła­cić poda­tek?

Poda­tek ten jest naj­czę­ściej zapo­mi­na­ną kwe­stią przez wie­lu kre­dy­to­bior­ców, a jak wia­do­mo, z Urze­dem Skar­bo­wym żar­tów nie ma. Otóż dla kre­dy­tów zabez­pie­czo­nych hipo­te­ką usta­no­wio­ną na nie­ru­cho­mo­ści jest obo­wią­zek uisz­cze­nia podat­ku od czy­no­ści cywil­no-praw­nych od usta­no­wie­nia hipo­te­ki. Wią­że się z tym fak­tem koniecz­ność zło­że­nia w Urzę­dzie Skar­bo­wym dekla­ra­cji PCC-3 i uisz­cze­nia wraz z nią opła­ty w kwo­cie 19 zł. Obo­wią­zek powyż­sze­go zacho­dzi w ter­mi­nie 14 dni od dnia pod­pi­sa­nia oświad­cze­nia o usta­no­wie­niu hipo­te­ki przez wła­ści­cie­la nie­ru­cho­mo­ści. Oświad­cze­nie takie pod­pi­su­jesz i skła­dasz w sądzie w zależ­no­ści od rodza­ju prze­pro­wa­dza­nej trans­ak­cji, na ryn­ku wtór­nym lub pier­wot­nym:

Na ryn­ku wtór­nym zło­że­nie wnio­sku o wpis hipo­te­ki będzie będzie warun­kiem uru­cho­mie­nia kre­dy­tu, a data na oświad­cze­niu o usta­no­wie­niu hipo­te­ki nie może być wcze­śniej­sza niż data aktu nota­rial­ne­go prze­no­szą­ce­go wła­sność. Jeśli hipo­te­kę usta­na­wiasz ze pośred­nic­twem nota­riu­sza, do umo­wy kre­dy­to­wej otrzy­masz oświad­cze­nie, któ­re będzie trze­ba w jego ręce prze­ka­zać. W takiej sytu­acji poda­tek od usta­no­wie­nia hipo­te­ki odpro­wa­dzi za Cie­bie nota­riusz i wte­dy skła­dać już dekla­ra­cji PCC-3 nie musisz, jeże­li jed­nak hipo­te­kę usta­na­wiasz sam, oświad­cze­nie skła­dasz ale po akcie nota­rial­nym, usta­la­jąc wcze­śniej z nota­riu­szem kie­dy dostar­czy do Sądu doku­men­ty zwią­za­ne z Two­ją trans­ak­cją. W tej sytu­acji musisz zło­żyć dekla­ra­cję PCC-3 w Urzę­dzie Skar­bo­wym i zapłą­cić 19 zł.

Na ryn­ku pier­wot­nym wypła­ta środ­ków jest wcze­śniej, a akt nota­rial­ny dopie­ro po ich uru­cho­mie­niu w cało­ści przez bank, naj­pierw więc nastą­pi wypła­ta środ­ków z kre­dy­tu, a dopie­ro potem prze­nie­sie­nie wła­sno­ści i wpis hipo­te­ki. W takiej sytu­acji, umo­wa kre­dy­to­wa będzie zawie­ra­ła ter­min zło­że­nia w sądzie wnio­sku o wpis hipo­te­ki wraz z oświad­cze­niem o usta­no­wie­niu hipo­te­ki. W takim przy­pad­ku możesz rów­nież doko­nać wpi­su oraz uisz­cze­nia podat­ku samo­dziel­nie lub za pośred­nic­twem nota­riu­sza.

Bank nie roz­li­cza kre­dy­to­bior­cy z obo­wiąz­ku zapła­ce­nia podat­ku od usta­no­wie­nia hipo­te­ki jeśli więc o tym zapo­mnisz, z tej stro­ny pona­gle­nia nie przyj­dą.
Dekla­ra­cję PCC-3 nale­ży rów­nież zło­żyć w przy­pad­ku, gdy hipo­te­ka usta­na­wia­na jest na innej nie­ru­cho­mo­ści niż cel kre­dy­to­wa­nia lub gdy w trak­cie trwa­nia umo­wy kre­dy­to­wej nastę­pu­je zmia­na zabez­pie­cze­nia kre­dy­tu. W przy­pad­ku więk­szej licz­by wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści na każ­de­go wypeł­nia­ny jest oddziel­ny załącz­nik PCC-3A, jeśli wła­ści­cie­lem jest jed­na oso­ba, skła­da­my tyl­ko dekla­ra­cję PCC-3.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × three =