Umowa o pracę, a kredyt hipoteczny

Każ­da oso­ba chcą­ca ubie­gać się o kre­dyt hipo­tecz­ny, powin­na roz­po­czać swo­ją dro­gę od zba­da­nia zdol­no­ści kre­dy­to­wej. Zdol­ność kre­dy­to­wa, w zależ­no­ści od for­my zatrud­nie­nia może wyglą­dać róż­nie. Nie zawsze takie same docho­dy dadzą Ci moż­li­wość wnio­sko­wa­nia o tak samo wyso­ki kre­dyt. Dziś dowiesz się jak ban­ki trak­tu­ją for­mę zatrud­nie­nia na czas okre­ślo­ny i nie­okre­ślo­ny.

UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY

Jest to for­ma zatrud­nie­nia naj­le­piej trak­to­wa­na przez ban­ki, postrze­ga­ją je one jako sta­bil­ne. Cza­sem wystar­czy, że prze­pra­cu­jesz 3 mie­sią­ce u obec­ne­go pra­co­daw­cy by mieć peł­ną zdol­ność kre­dy­to­wą. Jeśli potwier­dzisz cią­głość zatrud­nia­nia, znaj­dą się ban­ki, któ­re udzie­lą Ci kre­dy­tu nawet po jed­nym mie­sią­cu zatrud­nie­nia u obec­ne­go pra­co­daw­cy. W takim przy­pad­ku jed­nak nigdy nie uzy­skasz zdol­no­ści kre­dy­to­wej z peł­ni Two­je­go docho­du. Ban­ki z takiej umo­wy, liczą zwy­kle śred­nią z 3, 6 lub 12 mie­się­cy. Jeśli więc pra­cu­jesz 4 mie­sią­ce i zara­biasz 3000 net­to, dla ban­ku liczą­ce­go śred­nią z 6 mie­się­cy, zara­biasz 2000 net­to. W takim przy­pad­ku gdy bra­ku­je Ci zdol­no­ści, powi­nie­neś skie­ro­wać swo­ją uwa­gę w kie­run­ku ban­ków liczą­cych śred­nią z 3 mie­się­cy. Jeśli bank przyj­mu­je śred­nią z 3 mie­się­cy, cza­sem takie docho­dy chce jed­nak potwier­dzić PITem z roku poprzed­nie­go, dobrze więc będzie jeśli to nie jest Two­ja pierw­sza pra­ca.

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

Jest to for­ma zatrud­nie­nia znacz­nie bar­dziej restryk­cyj­na niż umo­wa na czas nie­okre­ślo­ny. Bank uzna­je ją za sta­bil­ną w zależ­no­ści od dłu­go­ści Two­jej umo­wy wstecz i w przód oraz od takich czyn­ni­ków jak fakt czy jest to Two­ja pierw­sza umo­wa u tego pra­co­daw­cy, czy kolej­na. Śred­nią z umo­wy na czas okre­ślo­ny ban­ki zwy­kle poli­czą Ci z 6 lub 3 mie­się­cy. Co do kwe­stii trwa­nia takiej umo­wy, zawsze bank będzie miał oba­wy, że Two­ja umo­wa nie bedzie prze­dłu­żo­na, dla­te­go im na dłuż­szy czas umo­wa zawar­ta, tym lepiej dla Cie­bie. Mini­mal­ny czas od roz­po­czę­cia takiej umo­wy to zwy­kle mini­mum 3 mie­sią­ce, a okres do wyga­śnię­cia nie jest krót­szy niż 6 mie­się­cy w momen­cie skła­da­nia wnio­sku. W przy­pad­ku takiej umo­wy ban­ki mają jed­nak wię­cej swo­ich drob­nych restryk­cji, któ­re wyklu­czą Twój dochód z licze­nia zdol­no­ści.

PREMIE, PROWIZJE, NADGODZINY

Z uwzględ­nia­niem pre­mii przez ban­ki bywa róż­nie. Głów­nie jest to zwią­za­ne z fak­tem czy pre­mia ma cha­rak­ter sta­ły czy oka­zyj­ny. Jeśli są to pre­mie regu­la­mi­no­we bank przy­mje je i poli­czy zwy­kle pro­por­cjo­nal­nie do ich wypłat. Tak więc pre­mię kwar­tal­ną podzie­li na 3, pół­rocz­ną na 6, a rocz­ną czy tzw. trzy­nast­kę przez 12. i takie wła­śnie czę­ści uwzględ­ni dodat­ko­wo w Two­im mie­sięcz­nym docho­dzie. Pre­mie uzna­nio­we może bank uwzględ­nić podob­nie jak regu­la­mi­no­we, ale będzie to uza­leż­nio­ne od fak­tu jak opi­szą Ci je w zaświad­cze­niu i czy przy wery­fi­ka­cji Two­ich pre­mii na wycią­gach z kon­ta, będzie ona opi­sa­na jako pre­mia uzna­nio­wa. Wszel­kie nad­go­dzi­ny czy dodat­ki, też jest szan­sa by bank wli­czył do docho­du, ale muszą one być o cha­rak­te­rze sta­łym i istot­ne jest by zosta­ły uwzględ­nio­ne w zaświad­cze­niu od pra­co­daw­cy. W przy­pad­ku takich pre­mii, dodat­ków czy nad­go­dzin waż­na jest tez for­ma umo­wy. Umo­wy na czas nie­okre­ślo­ny, bank nie wyma­ga przed­sta­wie­nia do ana­li­zy kre­dy­to­wej. Umo­wę na czas okre­ślo­ny do ana­li­zy popro­si, a wte­dy ist­nie­je praw­do­po­do­bień­stwo, że ana­li­tyk może się do cze­goś przy­cze­pić.

W kolej­nych wpi­sach zaj­mę się inny­mi for­ma­mi zatrud­nie­nia, umo­wą zle­ce­nie, umo­wą o dzie­ło, dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą etc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 2 =