O mnie

 • MOJA PRACA JEST BEZPŁATNA
 • Poświę­cę Ci tyle cza­su ile trze­ba
 • Nie mam przed Tobą tajem­nic
 • Szu­kam spo­so­bów, a nie powo­dów
 • Jestem mobil­ny, mogę spo­tkać się w dowol­nym miej­scu wska­za­nym przez Cie­bie lub w moim oddzia­le w War­sza­wie przy uli­cy Namy­słow­skiej
 • Jestem nie­za­leż­ny, nie mam powią­zań z żad­nym kapi­ta­łem ban­ko­wym
 • Nego­cju­ję z ban­kiem warun­ki Two­je­go kre­dy­tu
 • Sto­ję na stra­ży Two­je­go inte­re­su, a nie ban­ku
 • Swo­jej pomo­cy nie ogra­ni­czam tyl­ko do spraw kre­dy­to­wych
 • Masz pro­blem z nega­tyw­ny­mi wpi­sa­mi w BIK? W tym też mogę Ci pomóc
 • Cenię Twój czas więc jeśli będziesz sobie życzył wyrę­czę Cię ze zbęd­nych for­mal­no­ści
 • Jestem z Tobą na pod­pi­sa­niu umo­wy kre­dy­to­wej w ban­ku
 • Zawsze spraw­dzam zapi­sy Two­jej umo­wy kre­dy­to­wej
 • Moja rola nie koń­czy się na pod­pi­sa­niu przez Cie­bie umo­wy kre­dy­to­wej, swo­ją pomoc ofe­ru­ję na lata
 • Decy­du­jąc się na moje usłu­gi, masz dostęp do ofer­ty ponad 25 ban­ków oraz ponad 300 inwe­sty­cji dewe­lo­per­skich w całej Pol­sce
 • Moja ofer­ta nie róż­ni się od tej bez­po­śred­nio w ban­ku ani w biu­rze sprze­da­ży dewe­lo­pe­ra
 • Na koniec mojej pra­cy, zawsze masz pra­wo ją zre­fe­ro­wać
 • Praw­do­po­dob­nie tra­fi­łeś do mnie z czy­je­goś pole­ce­nia. Obsłu­żę Cię naj­le­piej jak potra­fię byś i Ty pole­cał mnie dalej.
 • Posia­dam wie­le lat doświad­cze­nia w bran­ży kre­dy­to­wej, finan­sów i nie­ru­cho­mo­ści
 • Współ­pra­cu­ję z dewe­lo­pe­ra­mi, agen­cja­mi nie­ru­cho­mo­ści, ban­ka­mi, ubez­pie­czy­cie­la­mi, rze­czo­znaw­ca­mi, nota­riu­sza­mi, wszyst­ki­mi pod­mio­ta­mi, któ­re bio­rą udział w całym pro­ce­sie

Obszar mojej dzia­łal­no­ści:

 • Pra­cuję na tere­nie całej Pol­ski z wyszcze­gól­nie­niem miast woje­wódz­twa mazo­wiec­kiego takich jak: War­szawa, Mińsk Mazo­wiecki, Prusz­ków, Pia­stów, Pia­secz­no, Łomian­ki, Kon­stan­cin-Jezior­na, Mag­da­len­ka, Józe­fów, Otwock, Zie­lon­ka, Ząb­ki, Mar­ki, Sule­jó­wek, Jabłon­na, Legio­no­wo, Sie­dl­ce, Łódź oraz oko­lice

Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy, zapra­szam Cię do kon­tak­tu

  Krzysz­tof Kaczo­rek

   Eks­pert Kre­dy­to­wy

     P.S. Ten gość na zdję­ciu to nie ja:)