Roszczenia przedawnione — 6 lat

Obec­nie tysią­ce spraw zwią­za­nych z rosz­cze­nia­mi dłu­gów toczy się w e-sądach. Czę­sto bywa tak, że są to rosz­cze­nia zwią­za­ne z oszu­stwa­mi lub drob­ny­mi dłu­ga­mi o jakich nawet nie pamię­ta­my myśląc, że spra­wa jest zamknię­ta. Tym­cza­sem bywa czę­sto tak, że o takim dłu­gu możesz się dowie­dzieć dłu­go po fak­cie jego zaist­nie­nia, od komor­ni­ka lub fir­my win­dy­ka­cyj­nej, któ­ra takie należ­no­śći sku­pu­je. Z powo­du takich sytu­acji nie­ste­ty moż­na mieć nie­ma­łe kło­po­ty, wszy­scy sły­sze­li­śmy o pato­lo­giach w tych obsza­rach, cho­ciaż­by ostat­nio o afe­rze zwią­za­nej z fir­mą win­dy­ka­cyj­ną Get­Back.

War­to więc wie­dzieć, że od 9 lip­ca obo­wią­zu­ją prze­pi­sy skra­ca­ją­ce przedaw­nie­nie rosz­czeń z 10 do 6 lat. Tak więc wła­śnie z tym dniem część dłu­gów zosta­ła wła­śnie umo­żo­na. Jeśli należ­no­ści zosta­ły stwier­dzo­ne wyro­kiem to ich przedaw­nie­nie bie­gnie od nowa, ale nie przez 10 lat jak do tej pory, a jedy­nie 6 lat. Od teraz więc sąd będzie pil­no­wał, czy żąda­nie zapła­ty fir­my win­dy­ka­cyj­nej lub inne­go pod­mio­tu prze­ciw kon­su­men­to­wi, nie jest przedaw­nio­ne, a jeśli tak jest, to odda­li żąda­nie zapła­ty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × 3 =