Mieszkanie dla Młodych (MDM)

O kre­dyt w ramach pro­gra­mu “Miesz­ka­nie dla Mło­dych” mogą ubie­gać się:

 • oso­by zaku­pu­ją­ce pierw­sze miesz­ka­nie lub dom
 • do 35 roku życia
 • mał­żeń­stwa bez wzglę­du na to czy posia­da­ją dzie­ci
 • oso­by samot­nie wycho­wu­ją­ce przy­naj­mniej jed­no dziec­ko
 • oso­ba nie będą­ca w związ­ku mał­żeń­skim i nie wycho­wu­ją­ca dzie­ci (sin­giel)
 • moż­li­wość przy­stą­pie­nia do kre­dy­tu z dowol­nym innym kre­dy­to­bior­cą (w przy­pad­ku gdy kre­dy­to­bior­ca nie posia­da zdol­no­ści kre­dy­to­wej)

Naj­waż­niej­sze wytycz­ne pro­gra­mu:

 • Wyso­kość kre­dy­tu musi sta­no­wić co naj­mniej 50% ceny zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści
 • Okres spła­ty mini­mum 15 lat
 • Ceny za metr kwa­dra­to­wy muszą się mie­ścić w wyzna­czo­nych limi­tach

Wyso­ko­ści dopłat:

 • 10% dla osób nie­wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci
 • 15% osób wycho­wu­ją­cych jed­no dziec­ko
 • 20% dla osób wycho­wu­ją­cych dwo­je dzie­ci
 • 30% dla osób wycho­wu­ją­cych co naj­mniej tro­je dzie­ci

Mak­sy­mal­ny metraż:

 • 75 m kw. dla miesz­ka­nia
 • 100 m kw. dla domu
 • Rodzi­ny posia­da­ją­ce mini­mum tro­je dzie­ci mają powięk­szo­ny limit o 10 m kw. 85 m kw. dla miesz­ka­nia i 110 m kw. dla domu

Rodzi­ny posia­da­ją­ce mini­mum tro­je dzie­ci mają powięk­szo­ny limit o 10 m kw.:

 • 85 m kw. dla miesz­ka­nia
 • 110 m kw. dla domu

Dofi­nan­so­wa­nie obej­mu­je mak­sy­mal­nie 50 m kw. powierzch­ni użyt­ko­wej nie­ru­cho­mo­ści, a w przy­pad­ku rodzi­ny wycho­wu­ją­cej co naj­mniej trój­kę dzie­ci, mak­sy­mal­nie 65 m kw.

  Warun­ki kre­dy­tu:
 • Wyso­kość kre­dy­tu musi sta­no­wić co naj­mniej 50% ceny zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści
 • Okres spła­ty mini­mum 15 lat
 • Ceny za metr kwa­dra­to­wy muszą się mie­ścić w wyzna­czo­nych limi­tach. Aktu­al­ne limi­ty cen moż­na zna­leźć tutaj