Umowa o dzieło i zlecenie, a kredyt hipoteczny

Każ­da oso­ba chcą­ca ubie­gać się o kre­dyt hipo­tecz­ny, powin­na roz­po­czać swo­ją dro­gę od zba­da­nia zdol­no­ści kre­dy­to­wej. Zdol­ność kre­dy­to­wa, w zależ­no­ści od for­my zatrud­nie­nia może wyglą­dać róż­nie. Nie zawsze takie same docho­dy dadzą Ci moż­li­wość wnio­sko­wa­nia o tak samo wyso­ki kre­dyt. Dziś dowiesz się jak ban­ki trak­tu­ją docho­dy z tytu­łu umo­wy o dzie­ło oraz umo­wy zle­ce­nie.

UMOWA ZLECENIE i UMOWA O DZIEŁO

Jeśli wyko­nu­jesz pra­cę w opar­ciu o umo­wę cywil­no­praw­ną, o kre­dyt hipo­tecz­ny możesz śmia­ło wnio­sko­wać. Two­ja zdol­ność kre­dy­to­wa zwy­kle będzie niż­sza od oso­by pra­cu­ją­cej o umo­wę o pra­cę zara­bia­ją­cej tyle samo. Dzie­je się tak za spra­wą pono­szo­nych posztów uzy­ska­nia przy­cho­dów, a te mogę być na pozio­mie 20% lub 50%. Ban­ki z regó­ły nie poli­czą w 100% docho­du wpły­wa­ją­ce­go na kon­to, nie jest to więc dla Cie­bie sytu­acja kom­for­to­wa.

Okres zatrud­nie­nia wyma­ga­ny z regu­ły przez bank to 12 mie­się­cy. Waż­ny jest też by w momen­cie wnio­sko­wa­nia o kre­dyt, umo­wa była w reali­za­cji i war­to by obo­wią­zy­wa­ła 6 mie­sie­cy do przo­du. Nie zawsze jed­nak pra­cu­jąc na umo­wę cywil­no-praw­ną, jesteś zatrud­nio­ny kon­kret­nie u tego same­go pra­co­daw­cy. Wte­dy sytu­acja jest gor­sza gdyż poje­dyń­cze docho­dy przy jed­nost­ko­wych umo­wach o dzie­ło to więk­sze ryzy­ko dla ban­ku, że kolej­ne­go docho­du może nie być. W takim przy­pad­ku bar­dzo waż­na jest histo­ria i regu­lar­ność two­ich docho­dów od róż­nych zle­ce­nio­daw­ców.

Umo­wa zle­ce­nie lub o dzie­ło mają wie­le obostrzeń i ban­ki pod­cho­dzą do takich umów bar­dzo indy­wi­du­al­nie, w tym przy­pad­ku więc, zamiast robić z tego wpi­su tzw. “masło maśla­ne”, poka­żę Ci jak temat trak­tu­ją nie­któ­re ban­ki.

Alior Bank wyma­ga umo­wy od mini­mum 12 mie­się­cy i uzy­ska­nia w tym okre­sie mini­mum 10 wpły­wów na kon­to. Jako jeden z nie­wie­lu ban­ków weżmie do zdol­no­ści 100% net­to Two­ich docho­dów. Śred­nią poli­czą z 12 mie­sie­cy.

Bank Pocz­to­wy wyma­ga uzy­ski­wa­nia docho­dów od 12 mie­się­cy i umo­wy na mini­mum 6 mie­się­cy do przo­du. Śred­nia docho­du liczo­na jest z 6 mie­się­cy. W przy­pad­ku 50% kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów, bank hono­ru­je 50% przy­cho­du z PIT dla umów o dzie­ło i 80% przy­cho­du dla umów zle­ce­nie.

BGŻ BNP Pari­bas wyma­ga 12 mie­sięcz­ne­go okre­su uzy­ski­wa­nia docho­dów i z takie­go okre­su śred­nią docho­du Ci poli­czy. Jeśli masz umo­wę łączo­ną z umo­wą o pra­cę u tego same­go pra­co­daw­cy, bank dopusz­cza nawet 3-mie­sięcz­ny okres uzy­ski­wa­nia docho­du.

BOŚ Bank nie weź­mie w ogó­le pod uwa­gę umo­wy o dzie­ło i zle­ce­nie jeśli jest to Twój jedy­ny dochód. Poli­czy go dopie­ro jako dodat­ko­wy i tyl­ko w 50% tego co wpły­wa na rachu­nek ROR.

Citi Han­dlo­wy wyma­ga uzy­ski­wa­nia docho­du mini­mum od 12 mie­się­cy, jeśli jed­nak potrze­bu­jesz pożycz­ki hipo­tecz­nej taki dochód musisz mieć od 24 mie­się­cy. Bank wyma­ga wpły­wu docho­du mini­mum raz na kwar­tał. Śred­nia docho­du liczo­na jest z 12 mie­się­cy na pod­sta­wie kwot wpły­wa­ją­cych na rachu­nek ROR.  W przy­pad­ku prze­nie­sie­nia praw autor­skich, czy­li 50% kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów, bank przyj­mie tyl­ko 50% wpły­wów na rachu­nek.

Euro­bank wyma­ga docho­du od 12 mie­się­cy i śred­nią docho­du wyli­czy z takie­go same­go okre­su. Bank przyj­mu­je 100% wpły­wów na rachu­nek. Jeże­li umo­wy nie mają cha­rak­te­ru jed­no­znacz­nie odna­wial­ne­go, bank wyma­ga aby ter­min ich zakoń­cze­nia był wcze­śniej­szy niż 6 mie­się­cy do przo­du. W momen­cie uru­cho­mie­nia kre­dy­tu, może od Cie­bie wyma­gać przed­ło­że­nia aktu­al­nej umo­wy cywil­no-praw­nej.

ING nie zaak­cep­tu­je takich umów jako głów­ne­go docho­du. Moż­na pró­bo­wać odstęp­stwa od tej regu­ły jedy­nie w przy­pad­ku gdy jest to dochód dodat­ko­wy.

Mbank wyma­ga umów od 6 mie­się­cy z tym samym pra­co­daw­cą. Przy­ję­cie docho­du z innych umów moż­li­we jest jedy­nie w dro­dze odstęp­stwa. Bank poli­czy śred­nią w 100% z wpły­wów na rachu­nek, nie­za­leż­nie od kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów i prze­ka­za­nia praw autor­skich. W tym przy­pad­ku więc zdol­ność powin­na wyjść bar­dzo korzyst­nie.

Mil­len­nium wyma­ga uzy­ski­wa­nia docho­dów od 12 mie­się­cy, a dochód poli­czy Ci z 6 ostat­nich. Bank nie wyma­ga cią­gło­ści umów i akcep­tu­je prze­rwy mię­dzy nimi dłuż­sze niż 30 dni. Łącz­ny okres obo­wią­zy­wa­nia umów musi jed­nak wyno­sić mini­mum 9 mie­się­cy. Od docho­du bank zawsze odej­mie rze­czy­wi­ste kosz­ta i taką kwo­tę przyj­mie do zdol­no­ści. W przy­pad­ku gdy z rocz­ne­go PIT wyni­ka, że w roku ubie­głym i na dzień skła­da­nia wnio­sku docho­dy są wyż­sze niż 30%, trze­ba będzie wyja­śnić przy­czy­ny róż­ni­cy by ten został zaak­cep­to­wa­ny.

PEKAO S.A. wyma­ga uzy­ski­wa­nia docho­du od 12 mie­sie­cy. Taką śred­nią docho­du weź­mie do zdol­no­ści pomniej­sza­jąc go o kosz­ty uzy­sta­nia przy­cho­du oraz poda­tek.

PEKAO BH wyma­ga uzy­ski­wa­nia docho­dów od 12 mie­się­cy i umo­wy na mini­mum 6 mie­się­cy do przo­du, jeże­li te nie mają cha­rak­te­ru jed­no­znacz­nie odna­wial­ne­go. Dochód wyli­cza­ny jest jako śred­nia z wycią­gu. W momen­cie uru­cho­mie­nia kre­dy­tu, bank może od Cie­bie wyma­gać przed­ło­że­nia aktu­al­nej umo­wy cywil­no-praw­nej.

PKO BP wyma­ga uzy­ski­wa­nia docho­dów od 12 mie­się­cy. Bank zli­czy śred­nią z 12 mie­się­cy, ale w przy­pad­ku prze­nie­sie­nia praw autor­skich, bank weź­mie do zdol­no­ści tyl­ko 40% docho­du net­to. Gdy nie ma ich prze­nie­sie­nia, będzie to tro­chę wię­cej, ale cią­gle jedy­ne 65% docho­du net­to.

Raif­fe­isen Polbank wyma­ga uzy­ski­wa­nia docho­dów od 6 mie­się­cy. Przyj­mo­wa­ny jest śred­ni mie­sięcz­ny dochód net­to z zaświad­cze­nia o zatrud­nie­niu, umów z rachun­ka­mi lub z zezna­nia podat­ko­we­go za poprzed­ni rok, w zależ­no­ści od tego, któ­ra z war­to­ści jest niż­sza. Dochód net­to z PIT liczo­ny jest jako 70% przy­cho­du.

San­tan­der wyma­ga 6 mie­się­cy uzy­ski­wa­nia docho­dów i śred­nią z tego okre­su przyj­mie do licze­nia zdol­no­ści kre­dy­to­wej. Twój PIT za zeszły rok będzie musiał jed­nak potwier­dzić uzy­ska­nie mini­mum 70% aktu­al­ne­go docho­du. Jeśli tak się nie sta­nie, Twój dochód zosta­ne zani­żo­ny i spro­wa­dzo­ny do pozio­mu tego z PIT.  A co jeśli nie masz PITa za zeszły rok  z wyka­za­nym docho­dem net­to? Wte­dy w San­tan­der tego docho­odu nie zaak­cep­tu­ją. Bank hono­ru­je 100% wpły­wów na rachu­nek, w przy­pad­ku wyż­szych 50% kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­du. Mogą być to róż­ni zle­ce­nio­daw­cy, ale w takim przy­pad­ku potwier­dze­niem w PIT nie może być inna for­ma docho­du niż ta, któ­rą uzy­sku­jesz teraz.

Sam widzisz więc, że w przy­pad­ku umów cywil­no-praw­nych “co karaj to oby­czaj”, cięż­ko to zebrać w ogół i o ból gło­wy tutaj nie trud­no :/

O CO WARTO ZADBAĆ PRZY UMOWACH CYWILNO-PRAWNYCH?

  1. Brak przerw mię­dzy umo­wa­mi, a jeśli się nie da, niech nie będą dłuż­sze niż 30 dni.
  2. Sta­bil­ność uzy­ski­wa­nych docho­dów
  3. Pro­gres mie­sięcz­ne­go docho­du (uni­kaj jego regre­su)
  4. Regu­lar­ne co mie­sięcz­ne wpły­wy na kon­to
  5. Sta­li zle­ce­nio­daw­cy (im więk­szy i sta­bil­ny pod­miot, tym lepiej)
  6. Umo­wy obo­wią­zu­ją­ce 6 mie­się­cy do przo­du w momen­cie skła­da­nia wnio­sku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − 5 =