Referencje

  positive review  Dzię­ku­je­my bar­dzo za (już kolej­ną) dobrą robo­tę jaką Pan dla nas wyko­nał. Jak zawsze peł­ne wspar­cie i pro­fe­sjo­na­lizm. Dostęp­ność i czuj­ność dzień i noc. Współ­pra­ca z rze­czo­znaw­cą i ban­ka­mi. W skó­cie all inc­lu­si­ve 24/7. To wszyst­ko pozwo­li­ło nam spraw­nie prze­brnąć przez wszyst­kie wymo­gi i for­mal­no­ści. Cie­szę się też, że uda­je nam się Pana pole­cać i, patrząc po komen­ta­rzach, obser­wo­wać jak gro­no Pana fanów rośnie :) I słusz­nie!!! Pole­ca­my i pozdra­wia­my!

  Maciej Borucki Avatar Maciej Boruc­ki
  20 Janu­ary 2020

  positive review  Krzy­siek to Dorad­ca, któ­re­go mogę z czy­stym sumie­niem pole­cić. A do tego prze­sym­pa­tycz­ny człowiek,lubiący cyfer­ki 😊 dzię­ki nie­mu nie musia­łam o nic się mar­twić, zawsze wszyst­ko przy­go­to­wa­ne z wyprze­dze­niem. Nie boi się pytań, chęt­nie I szcze­gó­ło­wo udzie­la na nie odpo­wie­dzi. Dzię­ki jego pomo­cy, uda­ło nam się wybrać naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę z kil­ku pro­po­zy­cji od róż­nych ban­ków. Do tego trze­ba dodać, że oprócz doradz­twa kre­dy­to­we­go, moż­na na nie­go liczyć rów­nież w wie­lu innych kwe­stiach zwią­za­nych z zaku­pem nie­ru­cho­mo­ści. Na lep­sze­go dorad­cę nie mogli­śmy tra­fić :) Pole­cam w 100% 🙂

  Agnieszka Rosa Avatar Agniesz­ka Rosa
  16 Janu­ary 2020

  positive review  Powie­rze­nie mojej spra­wy, czy­li uzy­ska­nie kre­dy­tu na zakup domu powie­rzy­łem Krzysz­to­fo­wi Kaczor­ko­wi z kil­ku powo­dów: — znam go z poprzed­niej pra­cy, gdzie miał opi­nie solid­ne­go i sumien­ne­go pra­cow­ni­ka — dobre opi­nie zna­jo­mych, któ­rzy tak­że korzy­sta­li z jego usług; — pozy­tyw­ne nasta­wie­nie oraz podej­ście do klien­ta O pro­fe­sjo­na­li­zmie prze­ko­na­łem się już przy pierw­szym spo­tka­niu na któ­rym mogłem sę zapo­znać z obec­ny­mi ofer­ta­mi wie­lu ban­ków, bez odwie­dza­nia ich oso­bi­ście, co jest bar­dzo dużym plu­sem i pozwa­la oszczę­dzić dużo cza­su i zdro­wia. W trak­cie pro­wa­dze­nia mojej “spra­wy” natra­fi­li­śmy na kil­ka pro­ble­mów natu­ry for­mal­nej oraz ze sprze­da­ją­cym, ale dzię­ki roz­le­głej wie­dzy Krzysz­to­fa oraz umie­jęt­no­ściach inter­per­so­nal­nych uda­ło się z nich wybrnąć. Udzie­lo­na mi pomoc i rady pozwo­li­ły mi nie­mal bez­stre­so­wo przejść przez cały pro­ces przy­go­to­waw­czy oraz postę­po­wa­nie kre­dy­to­we. Cały pro­ces zakoń­czył się suk­ce­sem, a ja miesz­kam w swo­im (pra­wie) wyma­rzo­nym domu. Nad­mie­nię tak­że ze uzy­ska­łem też pomoc w spra­wach “oko­ło kre­dy­to­wych” doty­czą­cych ubez­pie­czeń, podat­ków itp. Z czy­stym sumie­niem i peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią mogę pole­cić i pole­cam usłu­gi Krzysz­to­fa, jako bar­dzo zado­wo­lo­ny klient.

  Mirosław Rolf Avatar Miro­sław Rolf
  7 Janu­ary 2020

  positive review  Pełen pro­fe­sjo­na­lizm, ogrom­na pomoc od Pana Krzysz­to­fa, wszyst­ko nam tłu­ma­czył, poma­gał skom­ple­to­wać doku­men­ty i wypeł­niać jeśli coś było nie­ja­sne. Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni i pole­ca­my w 100 %.

  Ewa Rokicka Avatar Ewa Rokic­ka
  6 Janu­ary 2020

  positive review  Gre­at job, Krzysz­tof! Your pro­fes­sio­na­lism and posi­ti­ve atti­tu­de hel­ped us a lot. We will be hap­py work with you aga­in. Bar­dzo pole­cam!

  Nataliia Maistrenko Avatar Nata­liia Maistren­ko
  30 Decem­ber 2019

  positive review  Bar­dzo pole­cam 😃. Pełen pro­fe­sjo­na­lizm.

  Agnieszka Łucka Avatar Agniesz­ka Łuc­ka
  5 Novem­ber 2019

  positive review  Pole­cam… Nie przy­pusz­cza­łam że, wzię­cie kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go jest tak pro­ste… Dzię­ku­ję za cier­pli­wość, pro­fe­sjo­na­lizm i duuużo życz­li­wo­ści

  Anna Mazuryk Avatar Anna Mazu­ryk
  21 Octo­ber 2019

  positive review  Pan Krzysz­tof był bar­dzo pomoc­ny w sfi­na­li­zo­wa­niu zaku­pu nasze­go miesz­ka­nia. Wyka­zał bar­dzo facho­we podej­ście do spra­wy i speł­nił nasze wszyst­kie ocze­ki­wa­nia. Ope­ra­cja prze­bie­gła szyb­ko i bez­pro­ble­mo­wo. Szcze­rze pole­ca­my.

  Katarzyna Durma Avatar Kata­rzy­na Dur­ma
  17 Octo­ber 2019

  positive review  Szcze­rze pole­cam. Pełen pro­fe­sjo­na­lizm! Rze­tel­ność i doradz­two na naj­wyż­szym pozio­mie :) w przy­szło­ści napew­no sko­rzy­stam jesz­cze z Krzysz­to­fa usług.

  Łukasz Pawlak Avatar Łukasz Paw­lak
  24 June 2019

  positive review  W każ­dym przy­pad­ku docią­gnie temat do koń­ca ;) Mogę pole­cić każ­de­mu :)

  Adam Jurek Avatar Adam Jurek
  14 May 2019

  positive review  Pro­fe­sjo­na­lizm na naj­wyż­szym moż­li­wym pozio­mie! Aż szko­da się robi, że kre­dyt przy­zna­ny bo współ­pra­ca z Krzysz­to­fem to czy­sta przy­jem­ność. Pole­cam z całe­go ser­du­cha :)

  Agata Maria Malczak Avatar Aga­ta Maria Mal­czak
  4 April 2019

  positive review  Wszyst­kim ser­decz­nie pole­cam ☺ Współ­pra­ca z Krzysz­to­fem to czy­sta przy­jem­ność. Jest bar­dzo cier­pli­wy, zaan­ga­żo­wa­ny i skru­pu­lat­ny. Odpo­wia­dał nam na wszyst­kie pyta­nia i pil­no­wał żeby­śmy dostar­cza­li doku­men­ty na czas. Pomógł nam wybrać naj­lep­szą ofer­tę, a w momen­cie kie­dy poja­wi­ły się pro­ble­my on szyb­ko zna­lazł roz­wią­za­nie. Wiem, że ma dużo klien­tów i bar­dzo dużo pra­cy, ale za każ­dym razem czu­li­śmy jego indy­wi­du­al­ne podej­ście i tro­skę ☺ Zale­ża­ło mu na tym żeby­śmy dobrze wybra­li i byli zado­wo­le­ni. Dzię­ku­je­my Ci za pro­fe­sjo­nal­ne i przede wszyst­kim ludz­kie podej­scie ☺ Jesteś wspa­nia­łym i bar­dzo dobrym czło­wie­kiem☺

  Paulina Klaudia Avatar Pau­li­na Klau­dia
  24 March 2019

  positive review  Z pomo­cy Krzysz­to­fa korzy­sta­łam przy uzy­ski­wa­niu kre­dy­tu miesz­ka­nio­we­go. Śmia­ło mogę stwier­dzić, że bez jego pomo­cy, nie uda­ło­by mi się zre­ali­zo­wać w tak szyb­kim cza­sie i na tak dogod­nych warun­kach zaku­pu miesz­ka­nia. Krzysz­tof ze spo­ko­jem, cier­pli­wo­ścią pro­wa­dził mnie po zupeł­nie nie­zna­nym mi świe­cie kre­dy­to­wym. Odpo­wia­dał na wszyst­kie moje pyta­nia w spo­sób jak naj­bar­dziej przy­stęp­ny, co świad­czy o ogrom­nym pro­fe­sjo­na­li­zmie. Bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ny w pra­cę, dys­po­zy­cyj­ny, trzy­ma­ją­cy „ rękę na pul­sie”, zna­ją­cy się dosko­na­le na doradz­twie kre­dy­to­wym. Dzię­ki Krzysz­to­fo­wi ilość spraw , któ­ry­mi musia­łam się zaj­mo­wać w związ­ku z kre­dy­tem była napraw­dę mini­mal­na. Jest to facho­wiec, a do tego bar­dzo życz­li­wy CZŁOWIEK. Pole­cam… jak naj­bar­dziej.

  Maja Górka Avatar Maja Gór­ka
  24 March 2019

  positive review  Zazwy­czaj nie pole­cam ludzi bo to swe­go rodza­ju odpo­wie­dzial­ność. Dla Krzysz­to­fa robię jed­nak wyją­tek bo war­to. Krzysz­tof to napraw­dę mega fir­ma. To czło­wiek ze wszech miar obe­zna­ny w fachu jaki wyko­nu­je, widzą­cy w prze­strze­ni tak wie­le warian­tów, że masz wra­że­nie, iż niczym kra­wiec szy­je kre­dyt pod cie­bie. Sam byłem zdzi­wio­ny, jak sze­ro­ko moż­na patrzeć na kwe­stię kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go i jak cza­sem bar­dzo coś może się opła­cać, a coś nie. Oka­zu­je się, że nie wystar­czy być dobrze wykształ­co­nym i dobrze liczyć by dobrać dla sie­bie dobrą ofer­tę. Kre­dy­ty to świat wie­lu puła­pek jakich bez facho­wej wie­dzy cięż­ko jest unik­nąć. Wyda­je ci się, że wszyst­ko już wiesz, a nie wiesz pra­wie nicze­go i takie wła­śnie wra­że­nie dopa­dło mnie po pierw­szym spo­tka­niu z Krzysz­to­fem. Poza kwe­stia­mi mery­to­rycz­ny­mi, któ­re Krzysz­tof wyda­je się mieć w jed­nym pal­cu to czło­wiek ze wszech miar zaan­ga­żo­wa­ny w pra­cę jaką dla cie­bie wyko­nu­je. To czło­wiek maszy­na, dostęp­ny chy­ba nie­mal 24 godzi­ny na dobę, odpi­su­je, odbie­ra, oddzwa­nia, rano, wie­czór, sobo­ta, nie­dzie­la, masz wra­że­nie, że pra­cu­je tyl­ko dla cie­bie. Wszyst­ko od począt­ku do koń­ca było poda­ne lek­ko i przej­rzy­ście, wie­dzia­łem w co wcho­dzę, po apli­ko­wa­niu o kre­dyt w ban­kach wie­dzia­łem co się cią­gle dzie­je i na koniec jasne było co pod­pi­su­ję. Życzę wszyst­kim by byli tak samo obsłu­że­ni jak ja. Jesz­cze raz dzię­ku­ję Krzysz­tof i OBIECUJĘ, że to nie koniec naszej współ­pra­cy :)

  Robert Kwiecień Avatar Robert Kwie­cień
  8 March 2019

  positive review  Bar­dzo pro­fe­sjo­nal­ny dorad­ca. Słu­cha, wyja­śnia, słu­cha, wyja­śnia i potem jesz­cze tak kil­ka razy a na koń­cu jak już wszyst­kie­go wysłu­cha i wszyst­ko wyja­śni znaj­du­je napraw­dę bar­dzo dobre ofer­ty. Jestem pod wra­że­niem i szcze­rze pole­cam!!!

  Asia Yo Malczak Avatar Asia Yo Mal­czak
  1 March 2019

  positive review  Krzysz­tof jest pro­fe­sjo­nal­nym prze­świe­tla­czem warun­ków umów i wszel­kich zapi­sów drob­nym dru­kiem. Świet­nie poru­sza się w nomen­kla­tu­rze ban­ko­wej i wszel­kich mean­drach kre­dy­to­wych. Krzysz­tof spraw­nie udzie­la odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia i dora­dza naj­ko­rzyst­nie­sze warian­ty. Bar­dzo dzię­ku­je­my za wszel­ką pomoc, cier­pli­wość i skru­pu­lat­ne wyja­śnia­nie wszyst­kich naszych wąt­pli­wo­ści. Bez Cie­bie było­by nam znacz­nie trud­niej przejść ten cały pro­ces, tak­że odwa­li­łeś dla nas kawał dobrej robo­ty :) Bra­wo Ty!

  Woj Leszczynski Avatar Woj Lesz­czyn­ski
  4 Janu­ary 2019

  positive review  Sta­ra­li­śmy się o kre­dyt za pośred­nic­twem Krzysz­to­fa i z jego pomo­cą uda­ło się w koń­cu go uzy­skać. Krzysz­tof to bez dwóch zdań naj­lep­szy dorad­ca z jakim się spo­tka­li­śmy. Teraz budu­je­my dom ale w tym już nie chciał pomóc :)

  Martyna Skalska Avatar Mar­ty­na Skal­ska
  13 Decem­ber 2018

  positive review  Krzyś­ka pole­ci­li mi zna­jo­mi. Nie był pierw­szym dorad­cą finan­so­wym z jakim mia­łam oka­zję współ­pra­co­wać i szcze­rze mówiąc do dotych­cza­so­wych nie pała­łam wiel­ką miło­ścią. Byli jacyś tacy drę­twi, kor­po­ra­cyj­ni, a do tego tro­chę trak­to­wa­li mnie z buta. Może też dla­te­go, że nie byłam jesz­cze na nic zde­cy­do­wa­na i tro­chę wyda­wa­łam się mar­no­wać ich czas. Z Krzyś­kiem było ina­czej. Bez żad­ne­go ciśnie­nia, z niczym mnie nie poga­niał, powie­dział bym sobie dzia­ła­ła w takim tem­pie jakim chcę, tak bym była swe­go zaku­pu 100% pew­na i odzy­wa­ła się jak cze­goś potrze­bu­ję. Nie powiem, sko­rzy­sta­łam. Cze­kał mie­sią­ce od nasze­go pierw­sze­go spo­tka­nia i wyglą­da­ło na to, że wca­le nie tra­ci cier­pli­wo­ści gdy po raz kolej­ny dzwo­ni­łam z jakimś dodat­ko­wym pyta­niem. Gdy ode­zwa­łam się do nie­go z infor­ma­cją, że “tak, to już ten czas”, zaczął dzia­łać i dzia­łał napraw­dę szyb­ko. Maile fru­wa­ły jak osza­la­łe, a tele­fo­ny dzwo­ni­ły, dopre­cy­zo­wu­jąc wszyst­ko by moż­na było spiąć szyb­ko trans­ak­cję, trak­to­wał mnie jak­bym była jego naj­lep­szym klien­tem. Wszyst­ko było faj­ne, przej­rzy­ste do począt­ku do koń­ca, wie­dzia­łam po pro­stu wszyst­ko i wszyst­ko dopi­nał na ostat­ni guzik. Jeśli cho­dzi o spo­sób dobo­ru ofert poka­zał mi kil­ka dróg i naj­cie­kaw­sze jest to, że poszłam dro­gą jakiej wcze­śniej żaden inny dorad­ca mi nie poka­zy­wał, bo jak się oka­zu­je, naj­tań­szy kre­dyt to nie zawsze naj­niż­sza rata. Nie kazał mi wie­rzyć za sło­wo, nie prze­ko­ny­wał, sam pozwa­lał podej­mo­wać świa­do­me decy­zje. Trans­ak­cję dopro­wa­dzi­li­śmy bez żad­nych kło­po­tów do koń­ca. To była napraw­dę owoc­na i bar­dzo faj­na współ­pra­ca. Z Krzyś­kiem pra­cu­je się napraw­dę przy­jem­nie, bez zbęd­nych usztyw­nień, to otwar­ta i lek­ka w kon­tak­cie oso­ba. Ja czu­ję się po tej współ­pra­cy bar­dzo usa­tys­fak­cjo­no­wa­na. Myślę, że Krzy­siek speł­ni ocze­ki­wa­nia naj­bar­dziej wybred­ne­go klien­ta.

  Agnieszka Sobczak Avatar Agniesz­ka Sob­czak
  16 Octo­ber 2018

  positive review  Krzysz­to­fa pole­ci­li nam zna­jo­mi, któ­rzy korzy­sta­li z jego usług w prze­szło­ści i sami byli bar­dzo zado­wo­le­ni. Dzię­ki tej reko­men­da­cji tra­fi­li­śmy na rze­tel­ne­go dorad­cę, któ­re­go z czy­stym sumie­niem będzie­my pole­cać wszyst­kim tym, któ­rzy szu­ka­ją pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia w wybo­rze opty­mal­ne­go ban­ku dla skre­dy­to­wa­nia zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści. Na wstę­pie Krzysz­tof prze­pro­wa­dził z nami wni­kli­wy wywiad, aby usta­lić nasze potrze­by i moż­li­wo­ści finan­so­we a następ­nie pomógł dobrać odpo­wied­nią ofer­tę kre­dy­to­wą. Oszczę­dził nam mnó­stwo cza­su, prze­ko­py­wa­nia się przez ofer­ty ban­ków i zawę­ził listę pro­po­zy­cji do trzech, któ­re w jego oce­nie naj­le­piej do nas paso­wa­ły. Przej­rzy­ście wyja­śnił jak doko­nał wybo­ru i opi­sał zale­ty i wady każ­dej pro­po­zy­cji, co znacz­nie uła­twi­ło nam doko­na­nie odpo­wied­nie­go wybo­ru. Bar­dzo dobry dorad­ca – pole­ca­my!

  Marcelina Skut Avatar Mar­ce­li­na Skut
  29 August 2018

  5 star review  Krzysz­to­fa jako dorad­cę kre­dy­to­we­go pole­ci­ła mi zna­jo­ma. Zga­dzam się ze wszyst­ki­mi bar­dzo pozy­tyw­ny­mi opi­nia­mi na temat Jego oraz pra­cy jaką wyko­nu­je. Nie znam się na kre­dy­tach, bio­rę pierw­szy na miesz­ka­nie. Byłem wcze­śniej u kil­ku dorad­ców i w ban­ku sam się zorię­to­wać. Nie były to rze­tel­ne infor­ma­cje, wyglą­da­ło to raczej jak­by ktoś chciał sprze­dać mi pro­dukt a ja się w tym nie liczy­łem. Moim zda­niem naj­waż­niej­szą cechą Krzysz­to­fa jest- wia­ry­god­ność. Opo­wie­dział mi o wszyst­kich zasa­dach kre­dy­tów, co jaki ma wpływ na przy­szłą spła­tę. Na co muszę uwa­żać i jakie opcje dla mnie są naj­bar­dziej korzyst­ne. Oprócz tego jest to oso­ba mega rze­tel­na, jeże­li powie­dział, że oddzwo­ni lub napi­sze maila czy wia­do­mość. To tak było bez żad­nych opóź­nień i wymó­wek. Nawet przy­szedł ze mną do ban­ku pod­pi­sać umo­wę, nie muszę chy­ba doda­wać, że był punk­tu­al­ny:) Pole­cam Krzysz­to­fa z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, dla mnie to dosko­na­ła oso­ba na wła­ści­wym miej­scu.

  Piotr Kędziora Avatar Piotr Kędzio­ra
  3 July 2018

  5 star review  Krzysz­to­fa wyna­ję­li­śmy do pomo­cy w zaku­pie domu w budo­wie. Krzysz­tof oka­zał się bar­dzo dobrym fachow­cem i sku­tecz­nie dopro­wa­dził naszą trans­ak­cję do koń­ca dopi­na­jąc ją nie­zbęd­nym kredytem.Jesteśmy zado­wo­le­ni z pra­cy jaką dla nas wyko­nał. POLECAMY !!!

  Magda Murawska Avatar Mag­da Muraw­ska
  2 July 2018

  5 star review  Zna­leź­li­śmy Pana Krzysz­to­fa przez inter­net będąc w pod­bram­ko­wej sytu­acji- nasz poprzed­ni dorad­ca zosta­wił nas samych sobie tuż przed wybo­rem jed­ne­go z ban­ków i pod­pi­sa­niem umo­wy. przez 3 mie­sią­ce nie prze­ka­zał nam tylu wska­zó­wek co Pan Krzy­siek w cią­gu kil­ku­na­stu minut. Jak będzie taka potrze­ba, następ­nym razem napew­no sko­rzy­sta­my z jego usług. Bar­dzo facho­we podej­ście, odpo­wia­da na każ­de pyta­nie nawet w środ­ku nocy�.

  Małgorzata Narewska Avatar Mał­go­rza­ta Narew­ska
  13 May 2018

  5 star review  Nasze­go dorad­cę Krzysz­to­fa zna­leź­li­śmy przez inter­net, a w zasa­dzie, pochwa­lę się, zna­la­złam go ja… bo kobie­ta potra­fi :) Wpi­sa­łam „dorad­ca kre­dy­to­wy” i poja­wił się on, zna­czy nie w drzwiach jesz­cze ;) Pomy­śla­łam przez chwi­lę, że „tak, to on nam pomo­że”, ale prze­cież nie znam czło­wie­ka, nawet nie mam pew­no­ści czy ist­nie­je :) Do kon­tak­tu i sko­rzy­sta­nia z jego pomo­cy prze­ko­na­ły nas dobre oce­ny innych osób tutaj i jakieś takie tutaj swoj­skie rela­cje recen­zen­tów (teraz rozu­miem dla­cze­go) :). Umó­wi­li­śmy się na spo­tka­nie, przy­je­chał, tym razem sta­nął już w drzwiach, żywy, nama­cal­ny, uśmiech­nię­ty i taki zwy­czaj­ny, bez zło­te­go zegar­ka, lustrza­ne­go lakier­ka, srebr­nych spi­nek przy man­kie­tach i kra­wa­ta w kolo­rze pur­pu­ry, ode­tchnę­łam:) Przy­ję­li­śmy go skrom­nie, zna­czy chle­bem i solą, nie narze­kał ;) Mery­to­rycz­nie, przy­go­to­wa­ny w każ­dym calu, na każ­de pyta­nia odpo­wia­dał bez mru­gnię­cia okiem ;) Omó­wi­li­śmy wszyst­kie aspek­ty naszej trans­ak­cji, nawet takie rze­czy nie przy­szły nam do gło­wy, to pozwo­li­ło nam napraw­dę zro­zu­mieć w co wcho­dzi­my i na jak wie­le rze­czy nie zwra­ca­li­śmy wcze­śniej uwa­gi. Nasze pierw­sze spo­tka­nie trwa­ło chy­ba wię­cej niż 2 godzi­ny, pew­nie dla­te­go, że w tych tema­tach byli­śmy nie­co uwstecz­nie­ni, ale tro­chę i dla­te­go, że było zwy­czaj­nie sym­pa­tycz­nie, po pro­stu wca­le nie myśle­li­śmy się go pozby­wać ;) Prze­dzie­ra­li­śmy się wraz z Krzyś­kiem przez gąszcz tych kre­dy­to­wych zagad­nień, aż zago­to­wa­ła mi się gło­wa ;) Potem przy­go­to­wał nam dro­gę na kil­ka mie­sie­cy w przód i nakre­ślił cze­go się trzy­mać by dostać ten kre­dyt (sytu­acja nasza nie była ide­al­na na ten czas nie­ste­ty). Po kil­ku mie­sią­cach gdy mie­li­śmy już nie­ru­cho­mość na oku, spo­tka­li­śmy się zno­wu i podob­nie jak wcze­śniej prze­brnę­li­śmy przez te wszyst­kie zagad­nie­nia, wybra­li­śmy kon­kret­ne, dla nas naj­lep­sze ofer­ty, następ­nie zło­ży­li­śmy wnio­ski, dosta­li­śmy kre­dyt i sta­li­śmy się wła­ści­cie­la­mi nasze­go nowe­go M :) Cała ope­ra­cja potrwa­ła ok 1 mie­sią­ca i wszyst­ko poszło dosłow­nie jak po maśle. Napraw­dę się cie­szę, że los posta­wił na naszej dro­dze Krzyś­ka, to napraw­dę świet­ny facho­wiec i przy oka­zji bar­dzo faj­ny gość. Jeśli więc macie podob­ną sytu­acje do nas, nie macie punk­tu zacze­pie­nia i potrze­bu­je­cie zaufa­ne­go dorad­cy kre­dy­to­we­go, ja i mój mąż pole­ca­my go z naj­czyst­szym sumie­niem :)

  Ewa Borkowska Avatar Ewa Bor­kow­ska
  13 May 2018

  5 star review  Wszech­stron­na oso­ba od spraw zaku­pu nie­ru­cho­mo­sci dla ludzi potrze­bu­ją­cych kre­dy­tu tak jak ja. Z Krzysz­to­fem pra­cu­je się przy­jem­nie i bez obaw o osta­tecz­ny efekt. Jeśli poszu­ku­je ktoś dorad­cy kre­dy­to­we­go z praw­dzi­we­go zda­rze­nia to jest to miej­sce gdzie może już je zakoń­czyć. Gorą­co pole­cam.

  Kasia Mazur Avatar Kasia Mazur
  23 April 2018

  5 star review  Jeśli ktoś szu­ka, to powi­nien zacząć swo­je poszu­ki­wa­nia od Krzyś­ka. Tak po pro­stu. Pomo­że, pod­po­wie, zała­twi i przy­naj­mniej dokład­nie wiesz, na czym sto­isz.

  Rafał Szmitrowski Avatar Rafał Szmi­trow­ski
  14 March 2018

  5 star review  Wyso­kiej jako­ści usłu­ga = wyso­ka oce­na By nie powie­lać innych opi­nii powiem krót­ko: Krzysz­tof jest SZYBKI, KONKRETNY i SKUTECZNY.

  Marta Kubiak Avatar Mar­ta Kubiak
  7 March 2018

  5 star review  Spraw­dzi­łam i potwier­dzam ! Jest naj­lep­szy ! a ja jestem szczę­śli­wa ! :)

  San Pa Avatar San Pa
  19 Febru­ary 2018

  5 star review  Krzysz­tof to czło­wiek insty­tu­cja. Peł­ne wspar­cie, obsłu­ga na naj­wyż­szym pozio­mie zarów­no przed, w trak­cie jak i po wzię­ciu kre­dy­tu. Zawsze sto­ją­cy fron­tem do klien­ta. W moim przy­pad­ku był po pro­stu nie­zbęd­ny i tak jak prze­ka­za­li mi wcze­śniej zna­jo­mi, jest rze­czy­wi­ście nie­za­wod­ny. Z przy­jem­no­ścią pozo­sta­wiam więc naj­wyż­szą oce­nę :)

  Dominika Jędrzejczyk Avatar Domi­ni­ka Jędrzej­czyk
  31 Janu­ary 2018

  5 star review  Moż­na spo­koj­nie dać duży kre­dyt zaufa­nia. Rze­tel­nie, spraw­nie, fron­tem do klien­ta. Pro­ces popro­wa­dzo­ny od A do Z. Opi­nia krót­ka i zwię­zła, bo wię­cej nie trze­ba. Po pierw­szej roz­mo­wie z Krzyś­kiem będzie jasne, że to facho­wiec.

  Ewa Rudnik-Zawiłło Avatar Ewa Rud­nik-Zawił­ło
  7 Decem­ber 2017

  5 star review  To teraz my musi­my się zgo­dzić z tym co resz­ta dobre­go tu po sobie pozo­sta­wi­ła :) Krzy­siek to dosko­na­ła oso­ba w tym co robi, pro­fe­sjo­nal­na, pomoc­na, ela­stycz­na i patrząc na ogrom tego wszyst­kie­go w naszej oce­nie nie­za­stą­pio­na. Od same­go począt­ku kon­takt z Krzyś­kiem był napraw­dę przy­jem­ny, na luzie bo to taka otwar­ta jed­nost­ka na dru­gie­go czło­wie­ka. Od począt­ku było jasne na czym sto­imy, dosko­na­le prze­ana­li­zo­wa­na sytu­acja i jasno wyty­czo­na dro­ga do celu, a potem asfalt rów­ny niczym na nie­miec­kiej auto­stra­dzie:) W trak­cie tej wyciecz­ki peł­no dro­go­wska­zów gdzie skrę­cać by uni­kać wybo­jów i na praw­dę dużo pomoc­nych rad, któ­re przy oka­zji zaosz­czę­dzi­ły cza­su i pie­nię­dzy. Wszyst­ko mia­ło swój czas i wszyst­ko mia­ło swo­je prio­ry­te­ty, spię­te ze sobą tak by ten mecha­nizm się nie zaciął na żad­nym eta­pie. Krzy­siek w całej tej dro­dze infor­mo­wał nas na jakim jeste­śmy eta­pie, co będzie dalej i jak jesz­cze dale­ko do celu. Sam sobie też zała­twiał wszyst­kie doku­men­ty u dewe­lo­pe­ra i prak­tycz­nie w nic nas nie anga­żo­wał co było bar­dzo kom­for­to­we gdyż jeste­śmy nie­co oso­ba­mi zaro­bio­ny­mi. Ogól­nie rzecz bio­rąc wszyst­ko prze­pro­wa­dził spraw­nie i sku­tecz­nie aż do bólu. Od począt­ku do koń­ca był z nami by wszyst­kie­go dopil­no­wać i byśmy czu­li się kom­for­to­wo (nawet w ban­ku oso­ba od umo­wy powie­dzia­ła “dorad­ca na umo­wie, rzad­ko się zda­rza”, a my czu­li­śmy się tro­chę jak ze star­szym bra­tem z woj­ska, choć to jeden z tych dorad­ców nie­umun­du­ro­wa­nych :) ). Za taką pra­cę chęt­nie byśmy nawet zapła­ci­li ale wyobraź­cie sobie, że on jest … dar­mo­wy. Reasu­mu­jąc by wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni doczy­ta­li do koń­ca, a nie skoń­czy­li w poło­wie, POLECAMY Krzyś­ka każ­de­mu kto szu­ka pomo­cy w spra­wach kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go i pod­pi­su­je­my się pod tym wła­sną krwią :) Do Krzyś­ka: Prze­pra­sza­my za nie­co luź­ną momen­ta­mi recen­zję, ale posta­no­wi­li­śmy dosto­so­wać do two­jej lek­kiej natu­ry :)

  Joanna Miśkiewicz Avatar Joan­na Miś­kie­wicz
  29 Novem­ber 2017

  5 star review  Krzyś­ka jako dorad­cę kre­dy­to­we­go pole­ci­li nam zna­jo­mi i ani przez chwi­lę nie żało­wa­li­śmy tego, że sko­rzy­sta­li­śmy z tego pole­ce­nia. Krzy­siek pro­wa­dził od począt­ku do koń­ca nasz pro­ces kre­dy­to­wy doty­czą­cy kup­na nowe­go miesz­ka­nia. Na każ­dym kro­ku był hiper rze­tel­ny i pro­fe­sjo­nal­ny. Już przed pierw­szym spo­tka­niem dosta­li­śmy zestaw pytań, na któ­re odpo­wie­dzi Krzy­siek potrze­bo­wał, żeby już przy pierw­szym kon­tak­cie prze­ka­zy­wać nam ade­kwat­ne infor­ma­cje doty­czą­ce warun­ków uzy­ska­nia kre­dy­tu i naszej zdol­no­ści kre­dy­to­wej. Bar­dzo dokład­nie przed­sta­wił nam cały pro­ces i cier­pli­wie odpo­wia­dał na wszyst­kie pyta­nia na każ­dym eta­pie. Przez cały czas mie­li­śmy poczu­cie, jak­by zaj­mo­wał się wyłącz­nie naszym kre­dy­tem i jeste­śmy jego naj­waż­niej­szy­mi klien­ta­mi, mimo że teraz mamy świa­do­mość, iż w tam­tym cza­sie miał spo­ro pra­cy z inny­mi oso­ba­mi. Kon­takt z Krzyś­kiem był wyjąt­ko­wo przy­jem­ny — jest otwar­ty i ela­stycz­ny, dosto­so­wał się do nas. Spo­ty­ka­li­śmy się, kon­tak­to­wa­li­śmy się też mailo­wo, smso­wo i tele­fo­nicz­nie. Sta­rał się, byśmy cały czas byli na bie­żą­co i mie­li kon­kret­ne infor­ma­cje, co było dla nas klu­czo­we. Co chy­ba naj­waż­niej­sze, kil­ka­krot­nie uda­ło mu się przy­spie­szyć pro­ces kre­dy­to­wy, żeby­śmy zdą­ży­li z prze­le­wem dla dewe­lo­pe­ra. Jeśli kie­dy­kol­wiek w przy­szło­ści będzie­my potrze­bo­wać dorad­cy, nie będzie­my się wahać, aby znów sko­rzy­stać z jego usług. Z całą pew­no­ścią może­my pole­cić Krzysz­to­fa Kaczor­ka jako dorad­cę kre­dy­to­we­go!

  Kamila Świstowska Avatar Kami­la Świ­stow­ska
  22 Novem­ber 2017

  5 star review  Krzysz­tof to wła­ści­wy czło­wiek we wła­ści­wym miej­scu. Jego pomoc była nie­oce­nio­na w uzy­ska­niu nasze­go kre­dy­tu. Krzysz­tof rze­czo­wo tłu­ma­czył nam wszel­kie taj­ni­ki nie­ru­cho­mo­ścio­wo-kre­dy­to­we i wyja­śniał wszel­kie wąt­pli­wo­ści. W całej tej ope­ra­cji był z nami od począt­ku do koń­ca, dla nas dostęp­ny świą­tek, pią­tek i nie­dzie­la, zawsze pod tele­fo­nem. Ope­ra­cja zakoń­czo­na pomyśl­nie. To, że tra­fi­li­śmy na takie­go dorad­cę to napraw­dę wiel­kie szczę­ście. Krzysz­tof! Kie­dy­kol­wiek i jaki­kol­wiek brać będzie­my kre­dyt, na pew­no po pomoc wra­ca­my do cie­bie! :)

  Kasia Kucharska Avatar Kasia Kuchar­ska
  13 Novem­ber 2017

  5 star review  Sytu­acja nasza nie wyda­wa­ła się zbyt kom­for­to­wa, ale przy Krzyś­ku wszyst­ko oka­za­ło się napraw­dę pro­ste. Mówiąc krót­ko, dobry czło­wiek do cięż­kich spraw. Na wszyst­ko zawsze znaj­dzie jakieś roz­wią­za­nie :) PS. Ogrom­ne dzię­ki za twój wkład i zaan­ga­żo­wa­nie. Jesz­cze raz prze­pra­szam Krzyś­ku za zno­sze­nie tych moich wiecz­nych pytań o wszyst­ko. Nie wiem czy ja mia­ła­bym aż tyle cier­pli­wo­ści będąc na two­im miej­scu, ale taka już moja natu­ra :)

  Urszula Końca Avatar Urszu­la Koń­ca
  9 Novem­ber 2017

  5 star review  Przez dłuż­szy czas przy­mie­rza­li­śmy się do kre­dy­tu miesz­ka­nio­we­go i zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści ale mówiąc szcze­rze poru­sza­li­śmy się z mężem na tym ryn­ku jak dwój­ka zagu­bio­nych dzie­ci, a to napraw­dę szyb­ko odbie­ra­ło chę­ci do dzia­ła­nia. Wte­dy Krzysz­to­fa pole­ci­ła nam zupeł­nie przy­pad­ko­wa oso­ba na impre­zie u zna­jo­mych mówiąc: “zacznij­cie od nie­go, z nim wszyst­ko jest dużo łatwiej­sze, nakre­śli plan, wyty­czy dro­gę, weź­mie za ręce, popro­wa­dzi i za chwi­lę będzie­cie miesz­kać na swo­im”. I wie­cie co? Nie uwie­rzy­cie ale … nakre­ślił plan, wyty­czył dro­gę, wziął za ręce, popro­wa­dził i zaraz potem byli­śmy na swo­im :)

  Anna Wielądek Avatar Anna Wie­lą­dek
  10 Octo­ber 2017

  5 star review  Dobry facho­wiec, takich ludzi nam trze­ba

  Tomasz Sekuła Avatar Tomasz Seku­ła
  28 Sep­tem­ber 2017

  5 star review  Per­fek­cyj­nie, w prze­mi­łej atmos­fe­rze i do tego bez­piecz­nie jak w ban­ku. Z Tobą chcę kre­dy­ty brać :-)

  Luiza Kania Avatar Luiza Kania
  24 August 2017

  5 star review  od począt­ku do koń­ca, pra­ca wyko­na­na per­fek­cyj­nie. Innym szu­ka­ją­cym facho­wej pomo­cy kre­dy­to­wej tak­że pole­cam usłu­gi Krzysz­to­fa bo nie dość, że facho­wo to za dar­mo, bez ryzy­ka i w prze­mi­łej atmos­fe­rze. Powo­dze­nia Krzysz­tof !

  Dorota Sulej Avatar Doro­ta Sulej
  19 July 2017

  5 star review  Czło­wiek od zadań nie­moż­li­wych. Inni ze wzglę­du na skom­pli­ko­wa­ną nie­co sytu­ację (nie wni­ka­jąc w szcze­gó­ły), nie bar­dzo chcie­li wziąć do rąk mojej spra­wy. Są jed­nak ludzie, któ­rym się chce i nie­moż­li­we zmie­nia­ją w bar­dzo praw­do­po­dob­ne, a potem rze­czy­wi­ste. Bar­dzo się cie­szę, że tra­fi­łam na Krzysz­to­fa, bo w całej tej swo­jej roz­pa­czy byłam już bli­ska odpusz­cze­nia zaku­pu miesz­ka­nia. Krzysz­tof, oby Bóg Cię wyna­gro­dził we wszyst­kim cze­go Ci trze­ba. Pole­ce­nia ode mnie masz jak w ban­ku. Pozdra­wiam.

  Maja Klein Avatar Maja Kle­in
  21 June 2017

  5 star review  Jeśli zale­ży komuś na porząd­nej pomo­cy w zakre­sie kre­dy­tu na nie­ru­cho­mość to tutaj znaj­dzie to co trze­ba.

  Janusz Karnowski Avatar Janusz Kar­now­ski
  27 April 2017

  5 star review  Korzy­sta­nie z usług Krzysz­to­fa to czy­sta przy­jem­ność. Krzysz­tof pomógł mi w sfi­nan­so­wa­niu zaku­pu miesz­ka­nia na kre­dyt. Spi­sał się rewe­la­cyj­nie i dziś mogę się cie­szyć wła­snym lokum. Pole­cam każ­de­mu kto poszu­ku­je spraw­ne­go dorad­cy od spraw kre­dy­to­wych. Tobie Krzysz­tof jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­ję :)

  Anna Stanisławek Avatar Anna Sta­ni­sła­wek
  23 March 2017

  5 star review  Krzysz­to­fie, u mnie spi­sa­łeś się jak wiesz na medal:) Zgod­nie z powyż­szym, z przy­jem­no­ścią Krzysz­to­fa pole­cam :)

  Małgosia Klepacka Avatar Mał­go­sia Kle­pac­ka
  25 Febru­ary 2017

  5 star review  Ser­decz­nie pole­cam ! Dorad­ca spi­sał się na medal. Nie tyl­ko w cało­ści zała­twił for­mal­no­ści zwią­za­ne z uzy­ska­niem kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go, ale słu­żył pomo­cą i radą w kwe­stiach finan­sów. Dzię­ki Panu Krzy­sko­wi nie­dłu­go wpro­wa­dzi­my się z rodzi­ną, do upra­gnio­ne­go więk­sze­go miesz­ka­nia. Dzię­ku­je­my i pole­ca­my

  Anna Smolińska Avatar Anna Smo­liń­ska
  20 Febru­ary 2017

  5 star review  per­fek­cyj­na robo­ta

  Piotr Dąbrowski Avatar Piotr Dąbrow­ski
  31 Janu­ary 2017

  5 star review  Krzy­siek w tym co robi jest po pro­stu per­fek­cyj­ny. Z przy­jem­no­ścią go wam dalej pole­cam .

  Ewa Kalitowicz Avatar Ewa Kali­to­wicz
  17 Janu­ary 2017

  5 star review  Krzysz­to­fa pole­ci­ła nam oso­ba z rodzi­ny. Jako, że wyra­ża­ła się w samych super­la­ty­wach stwier­dzi­li­śmy, że chcie­li­by­śmy aby pomógł nam w uzy­ska­niu kre­dy­tu. Jak się oka­zał był to strzał w 10! Prze­mi­ły czło­wiek z ogrom­ną cier­pli­wo­ścią tłu­ma­czył krok po kro­ku co jak dla­cze­go i w jakim celu. Potrze­bo­wa­li­śmy wła­śnie takiej oso­by ponie­waż nie mie­li­śmy zie­lo­ne­go poję­cia o kre­dy­cie hipo­tecz­nym. Prze­brnię­cie przez wszel­kie pro­ce­du­ry z pomo­cą Krzysz­to­fa to była czy­sta przy­jem­ność. Jestem wdzięcz­na za wszyst­ko co dla nas zro­bił i będę pole­ca­ła każ­de­mu!

  Kasia Sitarska Avatar Kasia Sitar­ska
  3 Decem­ber 2016

  5 star review  Peł­na obsłu­ga, jak mówią od A do Z. Kie­dyś obsłu­gi­wa­ła mnie już w podob­nej kre­dy­to­wej spra­wie duża kor­po­ra­cja i muszę przy­znać, że to dwa świa­ty jeśli cho­dzi o poziom obsłu­gi. Efekt koń­co­wy jakie­go ocze­ki­wa­łem.

  Sebastian Klich Avatar Seba­stian Klich
  18 Novem­ber 2016

  5 star review  Usłu­gi pierw­sza kla­sa, bez zbęd­nych kosz­tów, bez nie­po­trzeb­ne­go stre­su i utra­ty cza­su. Zero sprze­da­ży, 100% doradz­twa. Peł­na pro­fe­ska. Jeśli ktoś potrze­bu­je dobre­go fachow­ca od kre­dy­tu to jest wła­ści­we miej­sce.

  Andrzej Gersz Avatar Andrzej Gersz
  12 Octo­ber 2016

  5 star review  Krót­ko i na temat. Czło­wiek na wła­ści­wym miej­scu. Pełen pro­fe­sjo­na­lizm. POLECAM

  Adam Dobrowolski Avatar Adam Dobro­wol­ski
  25 Sep­tem­ber 2016

  5 star review  Bar­dzo dobry dorad­ca kre­dy­to­wy. Pole­ci­ła mi go kole­żan­ka, któ­ra korzy­sta­ła z jego pomo­cy przy oka­zji zaku­pu miesz­ka­nia. Ja też mia­łam podob­ną trans­ak­cję do prze­pro­wa­dze­nia. Krzysz­tof napraw­dę spi­sał się rewe­la­cyj­nie, cięż­ko było się cze­goś cze­piać, a wia­do­mo my kobie­ty cza­sem lubi­my (taka już nasza natu­ra) ;) Obsłu­ga pierw­sza kla­sa i kre­dyt bez nie­po­trzeb­nych kosz­tów. Z przy­jem­no­ścią wysta­wiam więc naj­wyż­sze noty.

  Beata Kalata Avatar Beata Kala­ta
  21 Sep­tem­ber 2016

  5 star review  rze­tel­ny i spraw­ny dora­da finan­so­wy. Jak się oka­zu­je bez jego pomo­cy ani rusz, ina­czej osku­bią cię w ban­ku jak ze mną chcie­li to zro­bić. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­ny z tej współ­pra­cy. Pole­cam

  Robert Stec Avatar Robert Stec
  11 Sep­tem­ber 2016

  5 star review  Sze­ro­ka wie­dza, otwar­ty umysł nasta­wio­ny na roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów, cier­pli­wość do kobiet, zawo­do­we podej­ście do tema­tu, obsłu­ga w każ­dym wyma­ga­ją­cym potrze­by seg­men­cie. To tyl­ko pod­sta­wo­we rze­czy o jakich war­to wspo­mnieć. Krzysz­tof to wzro­co­wy przy­kład dorad­cy do cał­ko­wi­tej obsłu­gi zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści kre­dy­to­wa­nej ze środ­ków ban­ko­wych.

  Wioletta Kowalczyk Avatar Wio­let­ta Kowal­czyk
  31 August 2016

  5 star review  

  Aneta Stypa Avatar Ane­ta Sty­pa
  27 August 2016

  5 star review  Posta­ram się krót­ko choć­nie wiem czy mi się uda bo jest za co chwa­lić. Szu­ka­łam miesz­ka­nia w War­sza­wie i zna­la­złam, bar­dzo ład­ne i po bar­dzo atrak­cyj­nej cenie. Zbyw­ca chciał bym szyb­ko wpła­ci­ła dosyć duży zada­tek, a jak nie to kolej­ka stoi za mną chęt­nych i sprze­da komu inne­mu. Goto­wa byłam już to zro­bić, ale Pan Krzysz­tof zadał mi kil­ka pod­sta­wo­wych pytań, przy­tem­pe­ro­wał nie­co bym nie robi­ła gwał­tow­nych ruchów ii powie­dział, że spraw­dzi mi wcze­śniej Księ­gę Wie­czy­stą bo miesz­ka­nie rze­czy­wi­ście jest sprze­da­wa­ne po zani­żo­nej cenie. Jak się oka­za­ło, zawie­ra­ła ona jakieś magicz­ne zapi­sy, któ­re unie­moż­li­wi­ły­by udzie­le­nie mi kre­dy­tu przez jaki­kol­wiek bank. Stra­ci­ła­bym zada­tek i nie mia­ła­bym już na wkład wła­sny by szu­kać kolej­ne­go miesz­ka­nia. Do dziś bym miesz­ka­ła w wyna­ję­tym, a tak, nie­dłu­go po tym zna­la­złam inne, w któ­rym miesz­kam już ponad 2 lata i jestem mega szczę­śli­wa z moim psem i kotem. Oczy­wi­ście w całym pro­ce­sie zaku­pu tego miesz­ka­nia asy­sto­wał mi Pan Krzysz­tof, napraw­dę spi­sał się świet­nie i wyrę­czał z wszyst­kie­go bym nie musia­ła brać urlo­pu w pra­cy. Dodam jesz­cze, że to bar­dzo pogod­ny czło­wiek i co oso­bi­ście lubię na luzie i świet­nym poczu­ciem humo­ru. Szcze­rze mówiąc, całą tą ope­ra­cję kre­dy­to­wą wspo­mi­nam dziś jako kupę śmie­chu i prak­tycz­nie zero stre­su. Reko­men­du­jąc nie­wąt­pli­wą pomoc­ność Pana Krzysz­to­fa powiem krót­ko, LEPSZEGO NIE ZNAJDZIECIE.

  Ewa Kulesza Avatar Ewa Kule­sza
  25 August 2016

  5 star review  Krzysz­tof to odpo­wied­ni czło­wiek na odpo­wied­nim miej­scu. Zna się na swo­jej pra­cy i wyko­nu­je ją dobrze, sumien­nie, jest zaan­ga­żo­wa­ny, pro­klienc­ki. Dosta­łam tutaj wszyst­ko cze­go ocze­ki­wa­łam.

  Lidka Smulska Avatar Lid­ka Smul­ska
  9 July 2016

  5 star review  Dorad­ca god­ny pole­ce­nia. Jestem zado­wo­lo­ny ze współ­pra­cy z Krzysz­to­fem, choć od tej współ­pra­cy już tro­chę cza­su minę­ło :)

  Robert Skiba Avatar Robert Ski­ba
  17 June 2016

  5 star review  Szu­ka­li­śmy kre­dytu na zakup miesz­ka­nia w War­sza­wie ale ponie­waż to nasz pierw­sza trans­ak­cja, kom­plet­nie nie wie­dzie­li­śmy od cze­go zacząć i tro­chę się stre­so­wa­li­śmy ogro­mem całe­go przed­się­wzię­cia. Jak się oka­zało nie­po­trzeb­nie bo zna­jomy pole­cił nam Pana Krzysz­tofa z któ­rego usług korzy­stał kil­ka lat wcze­śniej. Pan Krzysz­tof to oso­ba zaan­ga­żo­wana w swo­ją pra­cę i bar­dzo sym­pa­tyczna oso­ba, któ­ra w ten sytu­acyjny cha­os wpro­wa­dziła dużo opty­mi­zmu i spo­koju. Od pierw­szego tele­fonu do uru­cho­mie­nia kre­dytu byli­śmy pro­wa­dzeni wręcz za rękę, za co ser­decz­nie dzię­ku­jemy. Cała trans­ak­cja prze­bie­gła spraw­nie, a z warun­ków kre­dy­to­wych jakie uda­ło się zała­twić też bar­dzo jeste­śmy zado­wo­leni. Szcze­rze pole­camy Pana Krzysz­tofa. Pozo­sta­jemy z nim w kon­tak­cie do koń­ca świa­ta i jeden dzień dłu­żej.

  Mario Kubica Avatar Mario Kubi­ca
  17 June 2016

  5 star review  Krzysz­tofa pole­cił mi brat, któ­ry wcze­śniej radził się u nie­go wzglę­dem swo­ich spraw zwią­za­nych mie­sza­niem w War­sza­wie. Ja potrze­bo­wa­łem pomo­cy oso­by, któ­ra pomo­że mi w zaku­pie dział­ki budow­la­nej oraz jej sfi­nan­so­wa­niu. Krzysz­tof oka­zał się rów­nież i w tym seg­men­cie bar­dzo facho­wy. Zanim pod­pi­sa­łem umo­wę, poin­stru­ował zbyw­cę też w kil­ku kwe­stiach, któ­re zamie­rzał zro­bić, a któ­re jak póź­niej się oka­zało, zablo­ko­wa­łyby moż­li­wość skre­dy­to­wa­nia dział­ki. Dzię­ki Krzysz­to­fowi zaosz­czę­dzi­łem też na wyce­nach dzia­łek w ban­ku bo pode­słał swo­jego rze­czo­znawcę i zamiast 3 wycen bez­po­śred­nio w ban­kach jakich skła­da­li­śmy wnio­ski, wystar­czyła jed­na. Reasu­mu­jąc i nie prze­dłu­ża­jąc, Krzysz­tof to czło­wiek na wła­ści­wym miej­scu, pole­cam wszyst­kim takie­go dorad­cę.

  Marek Porębski Avatar Marek Poręb­ski
  15 June 2016

  5 star review  Zała­twia­łem kre­dyt gotów­kowy. Poszło bar­dzo szyb­ko i spraw­nie. Z warun­ków jestem zado­wo­lony ponie­waż Pan Krzysz­tof, że tak powiem żon­glu­jąc dwie­ma inny­mi decy­zjami był na tyle spraw­ny w tym co robi, że mar­że jesz­cze dosyć kon­kret­nie zne­go­cjo­wał choć wcze­śniej wca­le tego nie obie­cy­wał, a ja tego nawet nie wyma­ga­łem. Duży plus też za to, że jedy­ne kie­dy musia­łem gdzie­kol­wiek jechać to dopie­ro na umo­wę do ban­ku i wypła­tę pie­nię­dzy. Za pra­cę jaką wyko­nał dla mnie, wysta­wiam naj­wyż­szą oce­nę.

  Krzysztof Piotrowski Avatar Krzysz­tof Pio­trow­ski
  14 June 2016

  5 star review  Szcze­rze pole­cam usłu­gi Krzysz­tofa. Tra­fi­łam na nie­go tro­chę przy­pad­kowo i napraw­dę war­to było. Wyko­nuje swo­ją pra­cę pro­fe­sjo­nal­nie i co waż­ne dzia­ła w inte­re­sie klien­ta, a nie ban­ku. Za poziom ety­ki zawo­do­wej zasłu­guje na napraw­dę bar­dzo duży plus, bo w tej bran­ży to nie zawsze spo­ty­kana cecha.

  Anna Kostrzewska Avatar Anna Kostrzew­ska
  14 June 2016

  5 star review  

  Danuta Wieczorek Avatar Danu­ta Wie­czo­rek
  8 June 2016

  5 star review  

  Maciej Grass Avatar Maciej Grass
  7 June 2016
Doradz­two finan­so­we Krzysz­to­fa to peł­na pro­fe­sjo­na­li­zmu pomoc w pozy­ska­niu potrzeb­nych środ­ków finan­so­wych. Krzysz­tof uzy­skał dla mnie ofer­tę pożycz­ki na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach. Ana­li­zu­jąc dostęp­ne ofer­ty na ryn­ku sama nie zna­la­złam tak dobrej ofer­ty. Krzysz­tof wyja­śnia wszel­kie wąt­pli­wo­ści zwią­za­ne z zacią­gnię­ciem pożycz­ki lub kre­dy­tu ban­ko­we­go, na każ­de pyta­nie udzie­la wyczer­pu­ją­cych odpo­wie­dzi i łagod­nie prze­pro­wa­dza przez wszel­kie pro­ce­du­ry. Pożycz­ki udzie­lo­no mi w bar­dzo miłej atmosferze,a Krzysz­tof był ze mną tak­że w ban­ku przy pod­pi­sy­wa­niu umo­wy pożycz­ko­wej, któ­ra nie zro­bi­ła ze mnie ban­kru­ta. Usłu­gi Krzysz­to­fa to 100 % zado­wo­le­nia na warun­kach Pre­mium.
Luiza K.
Decem­ber 02, 2015
Zawsze uwa­ża­łem, że ‘pośred­nik’ to ktoś, kto za cięż­kie pie­nią­dze zro­bi to, co sam możesz zro­bić przy odro­bi­nie chę­ci — do cza­su, aż sam spraw­dzi­łem jak jest napraw­dę i spo­tka­łem Krzyś­ka. Pełen pro­fe­sjo­na­lizm, przej­rzy­stość dzia­łań i uda­na współ­pra­ca, zarów­no na począt­ku, jak i na koń­cu pro­ce­su. Pole­cam każ­de­mu, kto potrze­bu­je rze­tel­ne­go wspar­cia w zakre­sie finan­sów
Paweł Myst­kow­ski
August 20, 2015
Pełen pro­fe­sjo­na­li­zmu facho­wiec w spra­wach finan­so­wych. Pan Krzysz­tof znaj­du­je ofer­ty speł­nia­ją­ce ocze­ki­wa­nia oraz poma­ga przejść przez cala pro­ce­du­re, aż do uzy­ska­nia kre­dy­tu. Waż­ne jest, ze kon­takt z Panem Krzysz­to­fem nie koń­czy się w chwi­li uzy­ska­nia kre­dy­tu, tyl­ko trwa dalej. Pole­cam każ­de­mu usłu­gi Pana Krzysz­to­fa!
Mag­da­le­na Sawic­ka
April 09, 2015
Pole­cam korzy­sta­nie z usług ofe­ro­wa­nych przez Krzysz­to­fa. Mi (laiko­wi któ­ry nigdy wcze­śniej nie brał kre­dy­tu) wszyst­ko bar­dzo dokład­nie wytłu­ma­czył i pomógł zała­twić wszyst­kie for­mal­no­ści, nawet takie któ­re nie były do koń­ca zwią­za­ne z kre­dy­tem. Dodat­ko­wo dosta­łem ofer­tę dużo bar­dziej atrak­cyj­ną niż ta któ­rą bez­po­śred­nio ofe­ro­wał mi bank. Jeśli będę potrze­bo­wał kre­dy­tu z pew­no­ścią udam się ponow­nie do Krzyś­ka. Pole­cam wszyst­kim :)
Bar­tek Chmie­lew­ski
Febru­ary 18, 2015
Pan Krzysz­tof Kaczo­rek jest jed­nym z nie­licz­nych dorad­ców finansowych/kredytowych, któ­ry dba nie tyl­ko o swo­je wyna­gro­dze­nie, lecz tak­że o port­fel klien­ta, na rzecz któ­re­go wyko­nu­je usłu­gi. Dał mi się bar­dzo pozy­tyw­nie poznać nie tyl­ko pod­czas fina­li­zo­wa­nia sta­rań o kre­dyt hipo­tecz­ny, ale rów­nież wie­le mie­się­cy po zawar­ciu umo­wy z ban­kiem, infor­mu­jąc mnie o moż­li­wo­ści korzyst­nej mody­fi­ka­cji har­mo­no­gra­mu spłat. Pan Krzysz­tof pre­zen­tu­je nową jakość w pol­skim biz­ne­sie dorad­czym kie­ru­jąc się ety­ką zawo­do­wą, któ­rą cha­rak­te­ry­zu­je szcze­rość i lojal­ność w sto­sun­ku do klien­ta. To dziś bar­dzo cen­ne.
Bar­tło­miej Gajc
June 12, 2014
Pan Krzysz­tof Kaczo­rek jest dosko­na­łym Dorad­cą Finan­so­wym, z ogrom­ną wie­dzą. Korzy­sta­łam z Jego usług przy kre­dy­cie hipo­tecz­nym, otrzy­ma­łam cały wachlarz dostęp­nych ofert, Pan Krzysz­tof pomógł mi wybrać naj­lep­szą ofer­tę, wytłu­ma­czył całą zawi­łość jaka ist­nie­je przy takich kre­dy­tach, w zasa­dzie wyrę­czył mnie z całej doku­men­ta­cji, za co jestem bar­dzo wdzięcz­na. Z czy­stym sumie­niem pole­cam Pana Krzysz­to­fa, nie znaj­dzie­cie lep­sze­go Dorad­cy
Iwo­na Rysz­kow­ska
May 18, 2014
Korzy­sta­li­śmy z żoną z usług Pana Krzysz­to­fa pod­czas ubie­ga­nia się o kre­dyt hipo­tecz­ny. Ze wzglę­du na obo­wiąz­ki zawo­do­we nie mie­li­śmy za bar­dzo cza­su na całą papier­ko­lo­gię, bie­ga­nie po ban­kach i porów­ny­wa­nie ofert. Pan Krzysz­tof wyrę­czył nas w tym cał­ko­wi­cie i w dogod­nych dla nas godzi­nach odwie­dzał nas w domu aby przed­sta­wić inte­re­su­ją­ce ofer­ty oraz wypeł­nić wszel­kie wnio­ski i zaświad­cze­nia (a było tego tro­chę). Zawsze przy­go­to­wa­ny, aby odpo­wie­dzieć na róż­ne pyta­nia i wyja­śnić róż­ne zawi­ło­ści usług ban­ko­wych, pomógł wybrać tą naj­bar­dziej opty­mal­ną dla nas ofer­tę. Poza tym dodat­ko­wo asy­sto­wał nam, na nasza proś­bę, we wszyst­kich eta­pach naby­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści, co dało nam dodat­ko­we wspar­cie w tym stre­su­ją­cym pro­ce­sie. Jeże­li będzie­my myśle­li o następ­nym kre­dy­cie to na pew­no wró­ci­my do Pana Krzysz­to­fa
Jaro­sław i Patry­cja Gryz
April 23, 2014
Pana Krzysz­to­fa pozna­łem kil­ka lat temu, kie­dy pra­co­wał jesz­cze dla duże­go bro­ke­ra nieruchomości/produktów finan­so­wych. W tam­tym cza­sie, kie­dy szu­ka­łem ofer­ty kre­dy­to­wej, kon­sul­to­wa­łem się jesz­cze ze spe­cja­li­stą z kon­ku­ren­cyj­nej fir­my. Mój wybór padł na pana Krzysz­to­fa począt­ko­wo ze wzglę­du na jego zaan­ga­żo­wa­nie. O słusz­no­ści tego wybo­ru, już na wcze­snym eta­pie współ­pra­cy, prze­ko­na­ła mnie bar­dzo dobra (w moim odczu­ciu) zna­jo­mość, przez pana Krzysz­to­fa, dostęp­nych na ryn­ku ofert. Nie tyl­ko ofert kre­dy­tów, ale tak­że pro­duk­tów inwe­sty­cyj­nych i oszczęd­no­ścio­wych któ­re, zasta­wia­jąc razem, otrzy­my­wa­ło się cie­ka­we “kom­bi­na­cje” umoż­li­wia­ją­ce spo­re oszczęd­no­ści w okre­sie kre­dy­to­wa­nia. Ja osta­tecz­nie zde­cy­do­wa­łem się jedy­nie na kre­dyt bez takie­go pro­duk­tu. O atrak­cyj­no­ści przed­sta­wio­nej przez pana Krzysz­to­fa ofer­ty świad­czy dla mnie to że moja mie­sięcz­na rata kre­dy­tu powięk­szo­na o czynsz admi­ni­stra­cyj­ny jest cią­gle niż­sza od śred­niej ceny naj­mu podob­ne­go loka­lu w oko­li­cy w któ­rej miesz­kam. Kolej­nym argu­men­tem ze tym aby sko­rzy­stać z usług pana Krzysz­to­fa był dla mnie fakt, że zarów­no przed jego pozna­niem, jak i po zapo­zna­niu się z pierw­szy­mi jego ofer­ta­mi poszu­ki­wa­łem ofert bez­po­śred­nio w ban­kach (rów­nież tych któ­re pro­po­no­wał pan Krzysz­tof) i nigdzie nie dosta­łem lep­szej ofer­ty. Współ­pra­cę z panem Krzysz­to­fem pamię­tam jako bar­dzo spraw­ną i szyb­ką. Tak­że komu­ni­ka­cja była bar­dzo dobra — szyb­kie odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia oraz spraw­ne wpro­wa­dza­nie korekt na eta­pie usta­la­nia szcze­gó­ło­wych wyma­gań i warun­ków doty­czą­cych poszu­ki­wa­ne­go kre­dy­tu. Na koniec dodam jesz­cze, że pole­ci­łem usłu­gi pana Krzysz­to­fa zna­jo­mym (z inne­go mia­sta, choć nie wiem czy to waż­ne) w okre­sie kie­dy pan Krzysz­tof dzia­łał już na rachu­nek wła­sny (a nie bro­ke­ra, jak to mia­ło miej­sce w moim przy­pad­ku). Nie zabie­ram gło­su za zna­jo­mych, wspo­mnę jedy­nie że dosta­li kre­dyt z któ­re­go warun­ków są zado­wo­le­ni. Pole­cam
Michał
March 03, 2014
Szu­ka­jąc pożycz­ki na zastaw miesz­ka­nia, bar­dzo zale­ża­ło mi na zna­le­zie­niu oso­by kom­pe­tent­nej i obe­zna­nej w tych kwe­stiach. Z czy­stym sumie­niem mogę powie­dzieć, że Krzysz­tof Kaczo­rek jest wła­śnie taką oso­bą. Bar­dzo spraw­nie i na dobrych warun­kach uda­ło się zro­bić pożycz­kę. Jestem z tej współ­pra­cy bar­dzo zado­wo­lo­ny.
Mile­na Bar­ci­kow­ska
Janu­ary 01, 2014
Z peł­nym prze­ko­na­niem mogę pole­cić Krzysz­to­fa Kaczor­ka jako naj­lep­sze­go dorad­cę kre­dy­to­we­go. Pole­ci­ła mi Go kole­żan­ka, któ­rej wcze­śniej pomyśl­nie pomógł w uzy­ska­niu kre­dy­tu. Krzysz­tof jest bar­dzo sym­pa­tycz­ną oso­bą, jest ener­gicz­ny, komu­ni­ka­tyw­ny, życz­li­wy. Jest oso­bą sumien­ną i bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ną w pra­cę. W każ­dej chwi­li był goto­wy wyja­śnić wszel­kie wąt­pli­wo­ści i odpo­wie­dzieć na pyta­nia zwią­za­ne z zawi­ły­mi pro­ce­du­ra­mi ban­ko­wy­mi. Krzysz­tof przed­sta­wił kil­ka ofert ban­ków, wyraź­nie opi­sał za i prze­ciw każ­dej opcji. Pomógł skom­ple­to­wać i wysłać wszyst­kie, potrzeb­ne doku­men­ty. Na bie­żą­co infor­mo­wał tele­fo­nicz­nie i mailo­wo o postę­pach w przy­zna­niu kre­dy­tu. Naj­więk­szy­mi Jego zale­ta­mi są: pro­fe­sjo­na­lizm, ogrom­na wie­dza popar­ta wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, zaan­ga­żo­wa­nie, kom­ple­men­tar­ność usług, ela­stycz­ność i cier­pli­wość. Wszyst­kie te czyn­ni­ki zaowo­co­wa­ły otrzy­ma­niem kre­dy­tu. Z całą odpo­wie­dzial­no­ścią pole­cam
Urszu­la Badu­ra
Novem­ber 05, 2013