Kredyt mieszkaniowy z dopłatą NFOŚiGW

 

Kre­dyt miesz­ka­nio­wy z dopła­tą NFO­ŚiGW Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej (NFO­SiGW) to kre­dyt prze­zna­czo­ny na finan­so­wa­nie nie­ru­cho­mo­ści ener­go­osz­częd­nych¸ w ramach któ­re­go Klient może otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie na kosz­ty zwią­za­ne z przy­sto­so­wa­niem nie­ru­cho­mo­ści do speł­nie­nia stan­dar­dów ener­go­osz­częd­no­ści. W ramach kre­dy­tu Klient może otrzy­mać dota­cję na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu kre­dy­tu ban­ko­we­go reali­zo­wa­ną za pośred­nic­twem ban­ku na pod­sta­wie umo­wy o współ­pra­cy zawar­tej z NFO­ŚiGW.

Kosz­ty kwa­li­fi­ko­wa­ne:

Koszt budo­wy albo zaku­pu domu jed­no­ro­dzin­ne­go albo zaku­pu loka­lu miesz­kal­ne­go wraz z kosz­tem wyko­na­nia wery­fi­ka­cji pro­jek­tu budow­la­ne­go i potwier­dze­nia osią­gnię­cia stan­dar­du ener­ge­tycz­ne­go.

For­my dofi­nan­so­wa­nia:

Dota­cja na czę­ścio­wą spła­tę kapi­ta­łu kre­dy­tu ban­ko­we­go reali­zo­wa­na za pośred­nic­twem ban­ku na pod­sta­wie umo­wy o współ­pra­cy zawar­tej z NFO­ŚiGW.

Wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia:

Domy jed­no­ro­dzin­ne

  • NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – 30 000 zł brut­to
  • NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – 50 000 zł brut­to

Loka­le miesz­kal­ne

  • NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – 11 000 zł brut­to
  • NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – 16 000 zł brut­to

Kre­dyt udzie­la­ny jest w zło­tów­kach i wdra­ża­ny w latach 2013 – 2022.