Pożyczka hipoteczna

Pożycz­ka hipo­tecz­na to pro­dukt, któ­ry pozwo­li Ci na wzię­cie nisko opro­cen­to­wa­ne­go kre­dy­tu, zabez­pie­cza­jąc się jed­no­cze­śnie na nie­ru­cho­mo­ści jaką posia­dasz. Pożycz­ka hipo­tecz­na z pew­no­ścią prze­gry­wa w ran­kin­gach popu­lar­no­ści z inny­mi for­ma­mi poży­cza­nia pie­nię­dzy. Bank udzie­la­ją­cy pożycz­ki hipo­tecz­nej nie jest zain­te­re­so­wa­ny tym, na co zosta­ną wyda­ne poży­czo­ne pie­nią­dze dla­te­go możesz je wydać przy­kła­do­wo na:

  • dowol­ny cel kon­sump­cyj­ny
  • finan­so­wa­nie zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści
  • zało­że­nie wła­sne­go biz­ne­su
  • wydat­ki wyma­ga­ją­ce znacz­ne­go kapi­ta­łu

Zazwy­czaj ban­ki udzie­lą pożycz­ki, któ­ra nie prze­kra­cza 70% war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści na ryn­ku.

Skon­tak­tuj się z nami i sprawdź jaką pożycz­kę możesz uzy­skać będąc w posia­da­niu nie­ru­cho­mo­ści na zabez­pie­cze­nie.