Mieszkania

Jeśli szu­kasz nie­ru­cho­mo­ści od dewe­lo­pe­ra, masz za moim pośred­nic­twem bez­płat­ny dostęp do ryn­ku dewe­lo­per­skie­go w całej Pol­sce. W mojej ofer­cie znaj­dziesz ofer­ty ponad 100 dewe­lo­pe­rów i ponad 300 inwe­sty­cji. Masz dostęp do pla­nów miesz­kań, sta­tu­sów ich dostęp­no­ści, pro­spek­tów infor­ma­cyj­nych, wszyst­kie­go tego co otrzy­masz zja­wia­jąc się w biu­rze sprze­da­ży dewe­lo­pe­ra. Z moją pomo­cą możesz rów­nież nego­cjo­wać cenę loka­lu by osta­tecz­nie kupić go w naj­ko­rzyst­niej­szej cenie.

Jeśli więc nie chcesz tra­cić cza­su na podró­że po kolej­nych biu­rach sprze­da­ży dewe­lo­pe­rów, war­to porów­nać ofer­ty i zapo­znać się z ich szcze­gó­ła­mi “szyb­ko i bez­bo­le­śnie”. Jeśli potrze­bu­jesz więc pomo­cy w zaku­pie nie­ru­cho­mo­ści bez kre­dy­tu lub z nim, z przy­jem­no­ścią w całej tej ope­ra­cji Ci pomo­gę.