Kredyt dla Firm

  • Kre­dyt na dzia­łal­ność inwe­sty­cyj­ną

  Finan­so­wa­nie pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych i roz­wo­jo­wych mają­cych na celu stwo­rze­nie nowe­go lub trwa­łe zwięk­sze­nie mająt­ku Klien­ta, np. zakup maszyn, urzą­dzeń, środ­ków trans­por­tu, nie­ru­cho­mo­ści itd., a tak­że na spła­tę zadłu­że­nia (kre­dy­tu inwe­sty­cyj­ne­go) w innym ban­ku. Finan­so­wa­nie Bie­dro­nek; Inwe­sty­cje od tzw. „zera”

   • Kre­dyt gotów­ko­wy

   Finan­so­wa­nie dzia­łal­no­ści przed­się­bior­stwa; dowol­ny cel, np. otwar­cie nowe­go punk­tu sprze­da­ży; zro­bie­nie zapa­sów po oka­zyj­nej oce­nie; moder­ni­za­cja mająt­ku (małe Inwe­sty­cje) – waż­ne: bez roz­li­cza­nia fak­tur VAT.

    • Kre­dyt dla Rol­ni­ków

    Pro­dukt jest prze­zna­czo­ny dla osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność rol­ni­czą, w tym pro­duk­cję zbóż, sadow­ni­czą hodow­la­ną lub dzia­ły spe­cjal­ne pro­duk­cji rol­nej (pro­duk­cja pie­cza­rek, pomi­do­rów, upra­wa kwia­tów etc).

     • Kre­dyt dla dewe­lo­pe­ra

     Finan­so­wa­nie przed­się­wzięć zmie­rza­ją­cych do odtwo­rze­nia; moder­ni­za­cji zwięk­sze­nia mająt­ku trwa­łe­go. Finan­so­wa­nie naby­cia, budo­wy, prze­bu­do­wy, roz­bu­do­wy, nad­bu­do­wy budyn­ku, budow­li
     Kre­dyt odna­wial­ny w rachun­ku bie­żą­cym – finan­so­wa­nie bie­żą­cej dzia­łal­no­ści fir­my.

      • Fak­to­ring

      Usłu­ga finan­so­wa pole­ga­ją­ca na naby­wa­niu od przed­się­bior­ców, za okre­ślo­ną cenę, wie­rzy­tel­no­ści przy­słu­gu­ją­cych mu w sto­sun­ku do jego kon­tra­hen­tów oraz świad­cze­niu na rzecz przed­się­bior­cy wie­lu innych usług.

       • Leasing

       W ramach leasin­gu jed­na ze stron umo­wy (finan­su­ją­cy, leasin­go­daw­ca) prze­ka­zu­je dru­giej stro­nie (korzy­sta­ją­ce­mu, leasin­go­bior­cy) pra­wo do korzy­sta­nia z okre­ślo­nej rze­czy na pewien uzgod­nio­ny w umo­wie leasin­gu okres, w zamian za usta­lo­ne ratal­ne opła­ty (raty leasin­go­we). Korzy­ści pły­ną­ce z leasin­gu dla leasin­go­bior­cy to nie­wiel­kie zaan­ga­żo­wa­nie wła­sne­go kapi­ta­łu, opty­ma­li­za­cja obcią­żeń podat­ko­wych, moż­li­wość roz­li­cze­nia podat­ku VAT.

        • Pro­duk­ty dla pro­fe­sjo­na­li­stów

        Pro­duk­ty dla przed­sta­wi­cie­li zawo­dów zaufa­nia publicz­ne­go pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą.
        W ramach ofer­ty dla pro­fe­sjo­na­li­stów, klien­ci mogą otrzy­mać pożycz­kę w kwo­cie od 10 tys. zł do 500 tys. zł bez zabez­pie­cze­nia. Mak­sy­mal­ny okres kre­dy­to­wa­nia wyno­si 10 lat. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest do przed­sta­wi­cie­li zawo­dów zaufa­nia publicz­ne­go, pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą.

         • Kon­so­li­da­cje kre­dy­to­we

         Pro­fe­sjo­na­li­ści — DO 1 500 000 PLN z zabez­pie­cze­niem ; okres kre­dy­to­wa­nia do 20 lat; mar­ża od 3,5% Plus WIBOR
         Pro­fe­sjo­na­li­ści – DO 400 000 PLN bez zabez­pie­cze­nia ; okres kre­dy­to­wa­nia do 10 lat; mar­ża od 7% Plus WIBOR (ist­nie­je moż­li­wość połą­cze­nia zobo­wią­zań fir­mo­wych i pry­wat­nych)
         Przed­się­bior­cy z linii Mikro i małych przed­się­biorstw — DO 1 000 000 PLN z zabez­pie­cze­niem; okres kre­dy­to­wa­nia do 20 lat; mar­ża od 5% Plus WIBOR.

          • Refi­nan­so­wa­nie zobo­wią­zań fir­mo­wych

          Szybkie/uproszczone refi­nan­so­wa­nie zobo­wią­zań do 1M PLN z zabez­pie­cze­niem bez doku­men­tów docho­do­wych – ana­li­za na obec­nej obsłu­dze zobo­wią­za­nia – waru­nek – zobo­wią­za­nie musi być w obec­nym Ban­ku od 18 mies. Szybkie/uproszczone refi­nan­so­wa­nie zobo­wią­zań do 500 000 PLN bez zabez­pie­cze­nia bez doku­men­tów docho­do­wych – ana­li­za na obec­nej obsłu­dze zobo­wią­za­nia – waru­nek – zobo­wią­za­nie musi być w obec­nym Ban­ku od 18 mies.Standardowe refi­nan­so­wa­nie zobo­wią­zań fir­mo­wych na doku­men­tach docho­do­wych z zabez­pie­cze­niem i bez zabez­pie­cze­nia do wyso­ko­ści zdol­no­ści kre­dy­to­wej