Działalność gospodarcza, a kredyt hipoteczny

Każ­da oso­ba chcą­ca ubie­gać się o kre­dyt hipo­tecz­ny, powin­na roz­po­czać swo­ją dro­gę od zba­da­nia zdol­no­ści kre­dy­to­wej. Zdol­ność kre­dy­to­wa, w zależ­no­ści od for­my zatrud­nie­nia może wyglą­dać róż­nie. Nie zawsze takie same docho­dy dadzą Ci moż­li­wość wnio­sko­wa­nia o tak samo wyso­ki kre­dyt. Ostat­nio na warsz­tat bra­łem umo­wę o pra­cę. Dziś dowiesz się jak ban­ki trak­tu­ją docho­dy z tytu­łu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej roz­li­cza­nej książ­ką przcho­dów i roz­cho­dów, ryczał­tem oraz kar­ta podat­ko­wą.

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Jest to for­ma opo­dat­ko­wa­nia z regu­ły naj­le­piej trak­to­wa­na przez ban­ki. Przy niej wycho­dzi naj­lep­sza zdol­ność kre­dy­to­wa i tą Ci pole­cam jeśli pla­nu­jesz ubie­gac się o kre­dyt. Okres pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści wyma­ga­ny z regu­ły przez bank to mini­mum 12, a mak­sy­mal­nie 24 mie­się­cy oraz zamknię­ty rok obra­chun­ko­wy. Wyjąt­kiem od tego jest sytu­acja gdy umo­wę o pra­cę zmie­niasz na dzia­łal­ność gospo­dar­czą, dalej wyko­nu­jąc te same pra­ce dla byłe­go pra­co­daw­cy. W takiej sytu­acji o kre­dyt możesz wnio­sko­wać po upły­wie 3 lub 6 mie­się­cy. Bank prze­ana­li­zu­je zwy­kle ostat­nie 12 mie­się­cy Two­ich docho­dó­wi porów­na je z tymi za rok poprzed­ni.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Ryczałt ewi­den­cjo­no­wa­ny jest for­mą opo­dat­ko­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej korzyst­ną dla osób o nie­re­gu­lar­nych docho­dach. Zdol­ność kre­dy­to­wa w takim przy­pad­ku z regu­ły nie wycho­dzi zbyt dobrze. Dla­cze­go? W przy­pad­ku takiej for­my poda­tek pła­co­ny jest od przy­cho­du. Według ban­ków, zarob­ki firm roz­li­cza­nych na ryczał­cie ewi­den­cjo­no­wa­nym sta­no­wią pro­cent, czy­li zale­d­wie pew­ną część przy­cho­du. Ban­ki usta­la­ją dochód jedy­nie jako ok. 30% przy­cho­dów sta­wek ryczał­tu t.j. 3%, 5,5% i 8,5%. Jeśli pła­cisz ryczałt w staw­ce wyż­szej 17% lub 20%, dochód Twój będzie wyli­czo­ny na pozio­mie ok 70% przy­cho­du. Okres pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści wyma­ga­ny z regu­ły przez bank to mini­mum 12, a mak­sy­mal­nie 24 mie­się­cy oraz zamknię­ty rok obra­chun­ko­wy. Bank prze­ana­li­zu­je zwy­kle ostat­nie 12 mie­się­cy Two­ich docho­dów.

KARTA PODATKOWA

W oczach ban­ku jest to naj­gor­sza for­ma roz­li­czeń. Zdol­ność w takim przy­pad­ku wycho­dzi zwy­kle mar­na bo bank nie jest w sta­nie usta­lić Two­ich rze­czy­wi­stych docho­dów. W takim wypad­ku ban­ki bio­rą pod uwa­gę wymiar kar­ty podat­ko­wej czy­li sta­łą kwo­tę podat­ku, któ­rą co mie­siąc odpro­wa­dza przed­się­bior­ca. Bank wyli­cza Twój mie­sięcz­ny dochód, mno­żąc kwo­tę pła­co­ne­go podat­ku zwy­kle przez licz­bę 5 do 10. Taka sytu­acja moc­no ogra­ni­cza naszą zdol­nośc kre­dy­to­wą, a co za tym idzie, moż­li­wość wzię­cia kre­dy­tu. Okres pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści wyma­ga­ny z regu­ły przez bank to mini­mum 12, a mak­sy­mal­nie 24 mie­się­cy oraz zamknię­ty rok obra­chun­ko­wy. Bank ana­li­zu­je zwy­kle ostat­nie 12 mie­się­cy Two­ich docho­dów.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ PLANUJĄC KREDYT?

  1. W przy­pad­ku każ­de­go rodza­ju dzia­łal­no­ści będzie koniecz­ność przed­sta­we­nia w ban­ku zaświad­czeń o nie­za­le­ga­niu wzglę­dem Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych oraz Urzę­du Skar­bo­we­go. War­to też pamię­tać by nie spóź­niać się płat­no­ścia­mi wobec tych insty­tu­cji, ponie­waż z takie­go powo­du, ban­ki potra­fią wyda­wać decy­zje nega­tyw­ne.
  2. Nie zawie­szaj dzia­łal­no­ści, bank będzie bazo­wał na jej cią­gło­ści trwa­nia, a nie momen­cie zało­że­nia
  3. Zadbaj o regu­lar­ne docho­dy, ban­ki nie lubią dzia­łal­no­ści, któ­rych mie­sięcz­ne docho­dy znacz­nie róż­nią się od sie­bie. Dla­te­go jeśli możesz, sta­raj się roz­li­czać tak by Two­je docho­dy były sta­bil­ne, pro­por­cjo­nal­ne w mie­sią­cach. Uni­kaj też regre­su docho­dów.
  4. Bank zwy­kle wyli­czy Two­ją zdol­ność w opar­ciu o peł­ny roz­li­czo­ny ostat­ni rok kalen­da­rzo­wy, dla­te­go jeśli nie pro­wa­dzi­łeś dzia­łal­no­ści przez cały poprzed­ni rok, Twój dochód i tak zosta­nie podzie­lo­ny przez 12. Cza­sem więc war­to docze­kać zakoń­cze­nia obec­ne­go roku kalen­da­rzo­we­go i dopie­ro wnio­sko­wać o kre­dyt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

nineteen − 8 =