Kredyt konsolidacyjny

Kre­dyt kon­so­li­da­cyj­ny to kre­dyt prze­zna­czo­ny na spła­tę róż­nych posia­da­nych zobo­wią­zań. Taki rodzaj kre­dy­tu to:

  • połą­cze­nie kil­ku kre­dy­tów w jeden o niż­szej racie
  • spła­ta innych zobo­wią­zań kre­dy­to­wych np: kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go, kre­dy­tów gotów­ko­wych, kre­dy­tów ratal­nych, kre­dy­tu samo­cho­do­we­go, kart kre­dy­to­wych

Aktu­al­nie mamy do czy­nie­nia z dwo­ma rodza­ja­mi kre­dy­tu kon­so­li­da­cyj­ne­go: kre­dy­tem kon­so­li­da­cyj­nym hipo­tecz­nym, któ­ry opie­wa zwy­kle na wyż­sze kwo­ty, cha­rak­te­ry­zu­je się dłuż­szym okre­sem kre­dy­to­wa­nia oraz niż­szym opro­cen­to­wa­niem ale wyma­ga zabez­pie­cze­nia hipo­tecz­ne­go oraz kre­dy­tem kon­so­li­da­cyj­nym gotów­ko­wym, któ­ry jest udzie­la­ny na niż­sze kwo­ty i krót­szy okres ale zabez­pie­cze­nia nie potrze­bu­je. Decy­du­jąc się na hipo­tecz­ny kre­dyt kon­so­li­da­cyj­ny, możesz wie­le zyskać. Łącząc kil­ka kre­dy­tów w jeden o niż­szej racie, zamie­nisz kil­ka comie­sięcz­nych rat płat­nych w róż­nych ter­mi­nach na jed­ną, zazwy­czaj zde­cy­do­wa­nie niż­szą. To wygod­ne i opła­cal­ne roz­wią­za­nie z moż­li­wo­ścią zmniej­sze­nia swo­je­go obcią­że­nia oraz wydłu­że­nia kre­dy­to­wa­nia.

Skon­tak­tuj się z nami i sprawdź, czy skon­so­li­do­wa­nie two­ich kre­dy­tów, będzie dla Cie­bie opła­cal­nym roz­wią­za­niem.