Kredyt mieszkaniowy

Kre­dyt miesz­ka­nio­wy – to kre­dyt hipo­tecz­ny celo­wy z prze­zna­cze­niem na:

  • zakup goto­we­go miesz­ka­nia lub domu od oso­by fizycz­nej, dewe­lo­pe­ra lub spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej
  • budo­wa domu lub miesz­ka­nia z dewe­lo­pe­rem lub spół­dziel­nią miesz­ka­nio­wą
  • budo­wę lub dokoń­cze­nie budo­wy domu sys­te­mem gospo­dar­czym lub z udzia­łem gene­ral­ne­go wyko­naw­cy
  • prze­kształ­ce­nie loka­tor­skie­go lub wła­sno­ścio­we­go spół­dziel­cze­go pra­wa do loka­lu w pra­wo wła­sno­ści
  • zakup miesz­ka­nia z licy­ta­cji komor­ni­czej
  • wykup miesz­ka­nia zakła­do­we­go lub komu­nal­ne­go
  • remont/modernizację/wykończenie nie­ru­cho­mo­ści
  • adap­ta­cja pomiesz­cze­nia nie­miesz­kal­ne­go na cele miesz­kal­ne
  • zakup dział­ki budow­la­nej
  • zakup sie­dli­ska
  • refi­nan­so­wa­nie nakła­dów ponie­sio­nych na wyżej wymie­nio­ne cele