Kredyt gotówkowy

Kre­dyt gotów­ko­wy nale­ży do jed­ne­go z naj­czę­ściej wybie­ra­nych ale i naj­droż­szych pro­duk­tów kre­dy­to­wych ban­ków. W więk­szo­ści ban­ków nie trze­ba okre­ślać, na co mia­ły­by być prze­zna­czo­ne pie­nią­dze może­my więc je prze­zna­czyć przy­kła­do­wo na:

  • dowol­ny cel kon­sump­cyj­ny
  • zakup samo­cho­du
  • remont miesz­ka­nia
  • nie­prze­wi­dzia­ne wydat­ki

Do uzy­ska­nia tego rodza­ju kre­dy­tu potrze­ba zazwy­czaj doku­men­tów, w tym zaświad­cze­nia o zarob­kach i o ile w przy­pad­ku czę­ści kre­dy­tów wystar­czy np. wyso­kość docho­dów, któ­re zabez­pie­cza­ją spła­ty, tak w innych przy­pad­kach koniecz­ne może oka­zać się choć­by porę­cze­nie oso­by trze­ciej. Jed­nym z minu­sów kre­dy­tu gotów­ko­we­go jest zwy­kle wyso­kie opro­cen­to­wa­nie.