Kredyt refinansowy

Kre­dyt refi­nan­so­wy to roz­wią­za­nie, któ­re pozwo­li Ci zamie­nić zacią­gnię­ty wcze­śniej kre­dyt hipo­tecz­ny na tań­szy w innym ban­ku. W ten spo­sób spła­cisz dotych­cza­so­we zobo­wią­za­nia kre­dy­to­we, naj­czę­ściej doty­czą­ce kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go, zyskasz wol­ną gotów­kę w naj­niż­szej cenie, jaką gwa­ran­tu­je Ci kre­dyt hipo­tecz­ny, a tak­że skon­so­li­du­jesz inne gotów­ko­we zobo­wią­za­nia. Ban­ki prze­ści­ga­ją się w spo­so­bach zdo­by­wa­nia nowych klien­tów rywa­li­zu­ją przede wszyst­kim ceną. Sprawdź, czy swój sta­ry kre­dyt hipo­tecz­ny możesz zamie­nić na tań­szy i korzyst­niej­szy.