Regulamin

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści i cookies:

  1. W przy­pad­ku prze­ka­za­nia danych przez Klien­ta w celach kon­tak­to­wych (w szcze­gól­no­ści kon­takt tele­fo­nicz­ny lub wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go), Kre­dyt Zaufa­nia prze­twa­rza dane poda­ne przez Klien­ta w celu udzie­la­nia Klien­to­wi infor­ma­cji o pro­duk­tach i usłu­gach oraz (w przy­pad­ku, kie­dy Klient wyra­zi na to zgo­dę) kore­spon­den­cji mar­ke­tin­go­wej.
  2. Klient ma pra­wo wglą­du do swo­ich danych oraz ich popra­wia­nia. Klient któ­ry zamie­rza popra­wić swo­je dane oso­bo­we, względ­nie odwo­łać zgo­dę na ich prze­twa­rza­nie w celach mar­ke­tin­go­wych, powi­nien wysłać żąda­nie pocz­tą na adres biuro@kredytzaufania.pl.
  3. Dane oso­bo­we prze­ka­za­ne za pośred­nic­twem Ser­wi­su są chro­nio­ne i prze­twa­rza­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­li­ty Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).

  Kre­dyt Zaufa­nia infor­mu­je i zastrze­ga, że dane zamiesz­czo­ne w niniej­szym ser­wi­sie inter­ne­to­wym a tak­że ser­wi­sach z nim zlin­ko­wa­nych nie sta­no­wią wią­żą­cej ofer­ty jakich­kol­wiek usług. Dane te mają jedy­nie cha­rak­ter infor­ma­cyj­ny.

  Kre­dyt Zaufa­nia zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia bez uprze­dze­nia zmian w cało­ści lub w czę­ści, infor­ma­cji zawar­tych na niniej­szej stro­nie. Kre­dyt Zaufa­nia nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za dokład­ność, aktu­al­ność oraz kom­plet­ność przed­sta­wio­nych pro­duk­tów, usług lub infor­ma­cji, publi­ko­wa­nych w niniej­szym ser­wi­sie oraz ser­wi­sach z nim zlin­ko­wa­nych. Cał­ko­wi­te ryzy­ko z tytu­łu wyko­rzy­sta­nia infor­ma­cji, zamiesz­czo­nych w ser­wi­sie, pono­si użyt­kow­nik stron inter­ne­to­wych, tak­że w wypad­ku ponie­sie­nia jakiej­kol­wiek szko­dy z tytu­łu wyko­rzy­sta­nia zamiesz­czo­nych na nich infor­ma­cji.
 
Użyt­kow­nik ser­wi­su inter­ne­to­we­go przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że pocz­ta elek­tro­nicz­na oraz inne trans­mi­sje wyko­rzy­stu­ją­ce for­mu­la­rze inter­ne­to­we, umiesz­czo­ne w ser­wi­sie, nie mają cha­rak­te­ru pouf­ne­go oraz że Kre­dyt Zaufa­nia zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny (przy wyko­rzy­sta­niu tzw. cookies) infor­ma­cje o użyt­kow­ni­kach, nie posia­da­ją­ce cha­rak­te­ru danych oso­bo­wych.

  W odnie­sie­niu do pli­ków cookies, infor­mu­je­my, że w ser­wi­sie mogą być wyko­rzy­sta­ne:

   • pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wi­su inter­ne­to­we­go, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wi­su,
   • pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wi­su,
   • pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych ser­wi­su,
   • pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce “zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.,
   • pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce dostar­cza­nie użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zain­te­re­so­wań.

  W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy ser­wi­su mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). Nie­do­ko­na­nie zmia­ny usta­wień w zakre­sie cookies ozna­cza, że będą one zamiesz­czo­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka, a tym samym będzie­my prze­cho­wy­wać infor­ma­cje w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka i uzy­ski­wać dostęp do tych infor­ma­cji.

  Wyłą­cze­nie sto­so­wa­nia cookies może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia w korzy­sta­niu z nie­któ­rych usług w ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych, w szcze­gól­no­ści wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia. Wyłą­cze­nie opcji przyj­mo­wa­nia cookies nie powo­du­je nato­miast bra­ku moż­li­wo­ści czy­ta­nia lub oglą­da­nia tre­ści zamiesz­cza­nych w ser­wi­sach inter­ne­to­wych z zastrze­że­niem tych, do któ­rych dostęp wyma­ga logo­wa­nia.

  Pli­ki cookies mogą być zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka niniej­sze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go, a następ­nie wyko­rzy­sty­wa­ne przez współ­pra­cu­ją­cych z Kre­dyt Zaufa­nia rekla­mo­daw­ców, fir­my badaw­cze oraz dostaw­ców apli­ka­cji mul­ti­me­dial­nych.

  Wszel­kie pra­wa do zawar­to­ści stron ser­wi­su inter­ne­to­we­go są zastrze­żo­ne. Użyt­kow­nik ser­wi­su ma pra­wo do pobie­ra­nia oraz dru­ko­wa­nia całych stron lub ich frag­men­tów pod warun­kiem nie­na­ru­sza­nia praw autor­skich oraz praw z reje­stra­cji zna­ków towa­ro­wych nale­żą­cych do Kre­dyt Zaufa­nia oraz do Klien­tów lub Part­ne­rów Kre­dyt Zaufa­nia