O mnie

 • MOJA PRACA JEST BEZPŁATNA
 • Jestem DORADCĄ, a nie sprze­dawcą i trak­tuję ten fakt niczym misję
 • Mam zasady
 • Szu­kam spo­so­bów, a nie powodów
 • Sta­ram się by rze­tel­ność i pro­fe­sjo­na­lizm był nie­od­łącz­nym ele­men­tem mojej pracy
 • Poświęcę Ci tyle czasu ile trzeba
 • Nie mam przed Tobą tajem­nic, przej­rzy­stość jest jed­nym z priorytetów
 • Jestem mobilny, mogę spo­tkać się w dowol­nym miej­scu wska­za­nym przez Cie­bie lub w moim oddziale w Warszawie
 • Jestem nie­za­leżny, nie mam powią­zań z żad­nym kapi­ta­łem bankowym
 • Decy­du­jąc się na moje usługi, masz dostęp do oferty ponad 40 insty­tu­cji w jed­nym miej­scu
 • Moja oferta nie różni się od tej bez­po­śred­nio w banku
 • Nego­cjuję z ban­kiem warunki Two­jego kredytu
 • Stoję na straży Two­jego inte­resu, a nie banku
 • Swo­jej pomocy nie ogra­ni­czam tylko do spraw kredytowych
 • Masz pro­blem z nega­tyw­nymi wpi­sami w BIK? W tym też mogę Ci pomóc
 • Cenię Twój czas więc jeśli będziesz sobie życzył wyrę­czę Cię ze zbęd­nych formalności
 • Nie sto­suję zasady ogra­ni­czo­nego zaufa­nia ale ufam, że będziesz miał rów­nież sza­cu­nek do mojej pracy. Pamię­taj o zasa­dzie “co dajesz, to otrzymasz”:)
 • Jeśli sobie tego życzysz, jestem z Tobą na pod­pi­sa­niu umowy kre­dy­to­wej w banku
 • Zawsze spraw­dzam zapisy Two­jej umowy kredytowej
 • Moja rola nie koń­czy się na pod­pi­sa­niu przez Cie­bie umowy kre­dy­to­wej, póź­niej też możesz liczyć na moją pomoc.
 • Na koniec mojej pracy, zawsze masz prawo ją zreferować
 • Praw­do­po­dob­nie tra­fi­łeś do mnie z czy­je­goś pole­ce­nia. Obie­cuję, że obsłużę Cię naj­le­piej jak potra­fię byś i Ty pole­cał mnie dalej.
 • Posia­dam wiele lat doświad­cze­nia w branży kre­dy­to­wej, finan­sów i nieruchomości
 • Współ­pra­cuję z dewe­lo­pe­rami, agen­cjami nie­ru­cho­mo­ści, ban­kami, ubez­pie­czy­cie­lami, rze­czo­znaw­cami, nota­riu­szami, wszyst­kimi pod­mio­tami, które biorą udział w całym procesie
 • Jeśli potrze­bu­jesz jakie­goś rodzaju ubez­pie­cze­nia, w ramach swo­jej dzia­łal­no­ści pro­wa­dzę też mul­tia­gen­cję ubez­pie­cze­niową, w któ­rej znaj­dziesz wszyst­kie potrzebne ubez­pie­cze­nia t.j. nie­ru­cho­mo­ści, komu­ni­ka­cyjne, fir­mowe, na życie etc.
Obszar mojej działalności:
 • Pra­cuję na tere­nie całej Pol­ski z wyszcze­gól­nie­niem miast woje­wódz­twa mazo­wiec­kiego takich jak: War­szawa, Mińsk Mazo­wiecki, Prusz­ków, Pia­stów, Pia­seczno, Łomianki, Konstancin-Jeziorna, Mag­da­lenka, Józe­fów, Otwock, Zie­lonka, Ząbki, Marki, Sule­jó­wek, Jabłonna, Legio­nowo, Sie­dlce, Łódź oraz okolice
Jeśli potrze­bu­jesz pomocy, zapra­szam Cię do kontaktu
  Krzysz­tof Kaczorek 
   Doradca Kredytowy 
     P.S. Ten gość na zdję­ciu to nie ja:)